سمی تریلر


سمی تریلر

خرید سمی تریلر با ظرفیت حمل 36 تن پسماند توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
با اعتباری معادل 4/100/000/000 ریال

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها