معرفی و آدرس سازمان

هدف از تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
از مهمترین اولویت کاری سازمان تلاش در راستای کاهش تولید زباله در کنار تفکیک آن با آموزش و فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان مهمترین اولویت کاری این سازمان است . رشد چشمگیر جمعیت ، مهاجرت های بی رویه و تغییر در الگوی مصرف باعث شده تولید زباله بطور گسترده ای افزایش پیدا کند که با توجه به موقعیت استراتژیک شهر سبزوار ، پاکیزگی و بهداشت شهر در اولویت برنامه های مدیریت شهری قرار گرفت ؛ در همین راستا شهردار محترم سبزوار نیز در ابتدای سال 90 در پی اصل تمرکز زدایی امورات اجرایی شهرداری و با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت ها ی موجود در شهر سبزوار و همچنین بر اساس اساسنامه سازمان فوق ، در صدد تشکیل و راه اندازی سازمان مدیریت پسماند با اهداف زیر شدند :
1- اجرای بهتر ماده 7 قانون مدیریت پسماند و تبصره ذیل آن.
2- اجرایی شدن ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند.
3- پیگیری تهیه ( طرح جامع مطالعات مدیریت پسماند شهر سبزوار ) و تصویب در کارگروه های شهرستانی و استانی و محلی.
4- ارائه خدمات در راستای رسالت و هدف سازمان و انجام وظایف مندرج در اساسنامه سازمان مدیریت پسماند.
5- کاهش تصدی گری شهرداری در زمینه انجام تفکیک،انتقال،بازیافت ودفن بهداشتی زباله.
6- کاهش مراجعات مکرر شهروندان در زمینه مشکلات مربوطه.
7- نظارت مستقیم و کنترل بیشتر سازمان بر عملکرد شرکت های خدماتی تحت پوشش جهت پاسخگویی و ارائه خدمات مطلوب تر و سریعتر به شهروندان.
8- اجازه تفکر بیشتر به مسئولین در زمینه برنامه ریزی برای پروژهای بزرگ شهری.
که این مهم در سال1391 تحقق یافت و سازمان مدیریت پسماند شهر سبزوار رسما" افتتاح و شروع به فعالیت در چارچوب اساسنامه و وظایف محوله در زمینه بهینه پسماند نمود.

آدرس : خراسان رضوی - سبزوار - خیابان قائم - کوچه قائم 9 - پلاک 9
تلفن : 44216614 - 44223155 - 44237790 - 051
email : pasmandsabzevar@yahoo.com

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها