ساختار سازمانی

نام شغل :مدیرعامل
تعریف شغل :مدیرعامل زیرنظر هیات مدیره فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت،بهداشت محیط،محیط زیست
شرح مسئولیت:
1 اجراي مصوبات شوراي سازمان و هیئت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن با اعمال مدیریت صحیح و نظارت بر حسن اجراي وظایف واحدهاي تابعه.
2 تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و اصلاح و متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شوراي سازمان جهت تصویب.
3 انجام هرگونه معامله و انعقاد هرگونه قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه و با رعایت آییننامه معاملات و سایر مقررات سازمان.
4 تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعملهاي لازم براي پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به هیئت مدیره براي تصویب.
5 تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهاي تابعه و اتخاذ تصمیمات درباره کارکنان سازمان بر اساس مقررات موضوعه.
6 امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهد آور، قبولی، ظهر نویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا اجاره، تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیر منقول سازمان، تضمین دیون، اجراي اسنادلازم الاجرا حسب مقررات مربوطه و در قالب مفاد اساسنامه سازمان.
7 انجام سایر اموري که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه هاي مصوب و یا به موجب مقررات تجارت صرفاً به عهده مدیر عامل می باشد.
8 پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان بر اساس تشکیلات مصوب و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش پرسنل به هیئت مدیره وفق مقررات و آییننامههاي مالی و اداري و استخدامی سازمان.
9 نمایندگی سازمان در برابر ادارات، مؤسسات دولتی و خصوصی
10 کلیه وظایف محوله در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع میشود.

نام شغل:معاون اداری ومالی
تعریف شغل :معاون اداری مالی زیرنظرمدیرعامل فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری،مدیریت مالی
شرح مسئولیت:
1 نظارت بر کليه امور واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي آنان.
2 نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه، متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفريغ بودجه سازمان.
3 نظارت بر وصول درآمدها و شناسایی منابع جدید درآمدي.
4 نظارت بر کليه هزينهها و معاملات سازمان.
5 نظارت به اجراي دقيق آييننامهها، قانون استخدام کشوري ، قانون کار ، تأمين اجتماعي و ...
6 نظارت بر حفظ و اداره دارایی هاي منقول و غیر منقول متعلق به سازمان.
7 رسيدگي و صدور دستورات لازم به منظور تأمين وسايل و ملزومات مورد نياز سازمان.
8 ارائه سیاستها وراهکارهای کلان مالی ازقبیل مدیریت هزینه و درآمدو...
9 نظارت برانجام تشریفات مناقصه مزایده وقراردادهای سازمان.
10 تشکیل جلسات وکمیسیون های معاملات طبق برنامه زمان بندی شده.
11 ارتباط مستقیم با معاون اداری ومالی شهرداری مرکز واجرای برنامه هاباهماهنگی معاونت مذکور.
12 کلیه وظایف محوله درحدودوظایفی که ازطرف مافوق انجام می شود.


نام شغل : معاون فنی ،برنامه ریزی وآموزش
تعریف شغل :معاون فنی ،برنامه ریزی وآموزش که مستقیما زیرنظرمدیرعامل فعالیت می کند.
سطح تحصیلات :کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت آموزشی
شرح مسئولیت:
1 تهيه و تدوين تقويم آموزشي سازمان منطبق ، نيازهاي آموزشي پرسنل.
2 تهيه برنامه كاري در زمينه آموزش شهروندي.
3 تهيه محتواي آموزشي ( در قالب بروشور ، پكيج ، فيلم ، تابلوهاي سطح شهر ) .
4 ارتباط با سازمان فرهنگي ورزشي و اجراي برنامه هاي مشترك در زمينه آموزش شهروندي.
5 همكاري با روابط عمومي و تهيه محتواي آموزش پرتال سازمان.
6 تهيه و تكميل پروژه هاي آموزشي كاركنان.
7 پيگيري ، اجرا و به روز رساني خط مشي و اهداف آموزش تعيين شده در سازمان.
8 پیگیري و انجام هماهنگی لازم به منظور تأمین تجهیزات و لوازم مورد نیاز کلاس آموزش.
9 انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد .

نام شغل : معاون اجرایی
تعریف شغل :معاون اجرایی که مستقیما زیرنظرمدیرعامل فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت اجرایی،مدیریت دولتی،مدیریت صنایع
شرح مسئولیت:
1 نظارت بر کليه امور واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .
2 بررسی و نظارت فنی بر کلیه طرح هاي پسماند و خدمات شهري .
3 بررسي شرايط فني و خصوصي مناقصه ها و فراخوان ها.
4 نظارت بر آئین نامه هاي اجرایی و فرم هاي ارزشیابی در خصوص فعالیت هاي فنی سازمان .
5 تحقيق و پژوهش به منظور ارتقاء سطح علمي کارکنان در جهت نيل به اهداف سازمان .
6 گردآوري مقالات جهت ارائه به مراکزعلمي شامل سمينارها ، همايش ها و سرپرستي کميته پژوهش .
7 مطالعه و پژوهش به منظور بهينه سازي روش هاي عملياتي و فرآيندهاي مطلوب تر سازمان.
8 انجام ساير امور مشابه و دستوراتي که از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد .

نام شغل :مسئول دفتر
تعریف شغل :مسئول دفتر که مستقیماً زیر نظر مدیر عامل فعالیت میکند.
سطح تحصیلات:کارشناسی
رشته تحصیلی:کامپیوتر
شرح مسئولیت:
1 تشکيل فايل ها و پروندهاي مورد نياز براي کليه موضوعات اداري ، پرسنلي ، مکاتباتي طبق روش تعيين شده .
2 پاسخگويي به مراجعين حضوري و تماسهاي تلفني شهروندان و غيره.
3 تنظيم عملکرد گزارش روزانه و ماهيانه.
4 پيگيري دريافت مسائل و مشکلات شهروندان از طريق مرکز پيام و واحد روابط عمومي و انعکاس به مسئول مربوطه.
5 ثبت فعاليت ها و وقايع روزانه در دفتر مخصوص گزارشات .
6 پيگيري درخواست به منظور تهيه اقلام و ملزومات مورد نياز .
7 دريافت و انتقال مشکلات و نواقص واحد مربوط و پيگري جهت رفع آنها.
8 نامه نگاري جهت انجام کارهاي صورت گرفته شده با سازمانها و اداره جات.
9 انجام ساير امور مشابه و دستوراتي که از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد.

نام شغل:مسئول روابط عمومی
تعریف شغل مسئول روابط عمومی که مستقیما زیرنظرمدیرعامل فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:علوم اجتماعی
شرح مسئولیت:
1 تهيه عکس و گزارش.
2 ارجاع اخبار سازمان ، هماهنگی با جراید و صدا و سیما و نشریات.
3 پاسخ گویی به شکایات مردمی.
4 برگزاري مسابقات فرهنگي و مذهبي – اجتماعي.
5 برگزاري همايش و نمايشگاه ها.
6 انجام وظايف روابط عمومي و هماهنگي آن با سازمان فرهنگي و اجتماعي وروابط عمومی شهرداری مرکز.
7 انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد

نام شغل : مسئول دبیرخانه
تعریف شغل :مسئول دبیرخانه که مستقیما زیر نظر مدیر امور اداري فعالیت میکند.
سطح تحصیلات :کارشناسی
رشته تحصیلی:کامپیوتر
شرح مسئولیت:
1 دريافت نامه هاي وارده و تطبيق آن با دفتر ارسال و مراسلات.
2 اولويت بندي نامه ها و اختصاص شماره و ثبت آنها درکامپيوتر .
3 تفکيک نامه هاي ثبت شده و ارجاع يا ارسال آنها .
4 تایپ و تکثیرکلیه جداول و متون ارجاع شد.
5 طبقه بندي و بايگاني سوابق مکاتبات صورت گرفته .
6 انجام کلیه امور مشابه در حدود وظایف که از طرف مقام مافوق ارجاع می شود .
7 دريافت نامه ها از طريق سيستم و اختصاص شماره به آن و ارائه رسيد سيستمي به فرستنده نامه.
8 ارجاع نامه هاي دريافت شده از سيستم به مدير عامل.
9 کنترل روزانه سيستم به منظور مشاهده دستور مدير عامل.
10 تفکيک و ارجاع نامه ها پس از دستور مدير عامل به واحدها و بايگاني برخي از نامه ها.
11 انجام ساير امور مشابه که از طرف مافوق در چارچوب وظايف ارجاع مي گردد .

نام شغل :مدیر اموراداری ورفاه
تعریف شغل :مدیراموراداری که زیرنظرمعاون اداری مالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت
شرح مسئولیت:
1 نظارت بر کليه امور واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات و تعليمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.
2 نظارت و اجرا در تأمین ارتباط اداري سازمان با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.
3 تهيه و اجرا و نظارت بر بخشنامهها و دستورالعملها و مقررات براي بهبود تشکيلات در سازمان و ايجاد هماهنگي، وحدت عمل و نظر.
4 رسيدگي و نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل کارکنان سازمان.
5 نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و آييننامه هاي استخدامي، قانون کار، تأمين اجتماعي و غيره.
6 نظارت و مشارکت در تهیه و تنظیم نمودارهاي سازمانی و تشکیلات تفصیلی و به روز نگه داشتن آن.
7 مطالعه و بررسي وظايف و مسئوليت هاي هر يک از واحدهاي سازماني به منظور سنجش و تشخيص احتياجات از لحاظ افراد و تجهيزات لازم براي انجام کار.
8 نظارت و اجرا بر امور رفاهي عمومي کارکنان از قبيل مسکن، امور ورزشي، خدمات درماني و غيره.
9 مطالعه و بررسي در خصوص مسائل و مشکلات سازماني در چهارچوب نظام پيشنهادات.
10 تهيه و تدوين طرح تفصيلي واحدهاي سازمان و شرح وظايف کارکنان بر مبناي چارت مصوب سازماني.
11 تشکيل کميتههاي ادراي و مالي در سازمان طبق برنامه زمان بندي شده ، درخواست اعضاء.
12 کلیه وظایف محوله در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع میشود.

نام شغل :مدیر امورمالی
تعریف شغل :مدیرامورمالی که زیرنظرمعاون اداری مالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری
شرح مسئولیت:
1 نظارت بر کليه امور واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات و تعليمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.
2 بررسي عملکرد مالي کليه واحدهاي سازمان.
3 انجام تعهدات مالي در چارچوب اعتبارات مصوب طبق آيين نامه معاملات شهرداري.
4 تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه و گزارشهاي مالی با توجه به آیین نامه مالی شهرداري و دستورالعملها و ارائه آن به مراجع ذیربط.
5 شرکت در کميسيونها و جلسات مطابق قوانين و مقررات و آيين نامههاي شهرداري.
6 نظارت در تأمين وسايل و لوازم مورد نياز کليه واحدهاي سازمان با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.
7 کليه وظايف محوله در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع ميشود.

نام شغل :مسئول حراست
تعریف شغل :مسئول حراست که مستقیما زیرنظرمدیرعامل فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:علوم اجتماعی، روانشناسی،علوم تربیتی
شرح مسئولیت:
1 اهتمام و پاسداری از دین مبین اسلام و دستاوردهای انقلاب ، تبلیغ تفکرات بسیجی ، بذل مساعی و تلاش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان اساسی ترین وظیفه دستگاه حراست.
2 ممانعت و اعتراض از اعمال و تعصبات خشک و بی مورد و روشهای تنگ نظرانه و متحجرانه و هرگونه انحصار طلبی در انجام وظایف سازمانی واحد.
3 مجاهدت در شناساندن دستگاه حراست به عنوان محرم ترین مامن برای عموم ( مسئولین ، مدیران و کارکنان و ارباب رجوع) به منظور انعکاس نقطه نظرات و تخلفات و درخواستهای مشروع آنان و تلاش در رسیدگی و اقدامات لازم مطابق ضوابط برای اجابت درخواستهای منطقی و قانونی مشارالیهم.
4 شناسائی نقاط ضعف و قوت مجموعه به منظور تمهید و ارایه راه کارها و خط مشی های مناسب در جهت رفع نارسائی ها و مشکلات موجود به مدیر دستگاه.
5 رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرائی و بهره برداری کامل از تجارب مکتسب.
6 همکاری تنگاتنگ و صمیمانه با مقامات و دیگران در تحقق اهداف سازمانی و اهتمام و تلاش در القاء و تبین جایگاه حراست به عنوان مشاورین امین و نستوه به مدیران و بذل مساعی مشترک در تبادر و تحقق این ایده که : مدیران و مسئولین حراست برای همدیگر می باشند نه در مقابل و رو در روی هم.
7 شناساندن دستگاه حراست و بذل توجه وافر در اینکه اقدامات حراست در تمام موارد مستدل و مستند و متکی به اسناد و مدارک قابل استناد می باشند و از توجه و اقدام به گزارشات غیر مستند و غیر موجه جداً پرهیز و اجتناب خواهد شد.
8 توجه و اهتمام مستمر و کامل در جهت سالم سازی محیط کاری و اداری سازمان و جلوگیری از بروز جو تشنج و تهدید و ارعاب وحشت برای جلوگیری از تقلیل بازده و اعتماد کاری کارکنان ، اعتماد کامل متقابل و حسن ظن به یکدیگر.
9 اهتمام و به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر در مسائل مبتلابه ..... و در همه امور.

نام شغل : کارگزین
تعریف شغل :کارگزینی که زیرنظراموراداری فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:مدیریت
شرح مسئولیت:
1 رسیدگی در خصوص مسائل و مشکلات پرسنلی کارکنان.
2 اجرا در تأمین ارتباط اداري سازمان با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات.
3 اجرا ی بخشنامه ها و دستورالعملها و مقررات براي بهبود تشکيلات در سازمان و ايجاد هماهنگي، وحدت عمل و نظر.
4 رسيدگي و نظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل کارکنان سازمان.
5 نظارت برحضور وغیاب پرسنل.
6 صدوراحکام پرسنلی.
7 کلیه وظایف محوله در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع میشود..

نام شغل : مسئول حسابداری
تعریف شغل :مسئول حسابداری که زیرنظرمدیرامورمالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری
شرح مسئولیت:
1 مميزي اسناد حسابدار سازمان براساس قوانين و مقرارت و آيين نامه هاي جاري.
2 تهيه گزارش و انعکاس مشکلات و نواقص موجود به مديريت مالي.
3 کنترل مستمر رديفهاي بودجه دفتراعتبارات جهت جلوگيري از ايجاد سرك در رديف مربوطه.
4 اختصاص شماره و تاریخ جهت کلیه درخواستهاي کالا و خدمات و معاملات سازمان قبل از انجام هزینه و ثبت آنها در سیستم اعتبارات به صورت روزمره.
5 تهيه و تنظيم گزارش عملکرد اعتبارات به صورت ماهيانه.
6 تنظيم ليست حقوق کارکنان و اسناد هزينه بر طبق مقررات مربوط.
7 رسيدگي و مميزي ليستها و اسناد هزينه و تطبيق آنها با موازين و مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
8 کنترل اعتبارات براساس بودجه مصوب.
9 کنترل پرداخت هزینههاي مستمر و غیر مستمر و نگهداري حساب آنها و همچنین ضمانت نامههاي حسن انجام کار و غیره.
10 نظارت بر ثبت و نگهداري دفاتر حساب اعم از روزنامه، معین و کل دفاتر بانک ها و غیره.
11 تهيه صورتحساب و آمارهاي مالي و تنظيم تراز عمليات و تأييد صحت آنها.
12 بررسی بر رفع اختلاف حساب ها و تهیه صورتهاي مالی.
13 تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانکي.
14 کليه وظايف محوله در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع ميشود.

نام شغل : مسئول درآمد
تعریف شغل :مسئول درآمد که زیرنظرمدیرامورمالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری
شرح مسئولیت:
1 نظارت در امور وصول تعرفه مصوب درآمدهاي سازمان .در اجراي ماده 8 قانون مديريت پسماندها دريافت بهاي خدمات پسماند ازتوليد کنندگان زباله نخاله ساختماني – اداري صنعتي ، مسکوني ، تجاري که صرف هزينه هاي مديريت پسماند مي شود .
2 مطالعه و بررسي به منظور پيشنهاد منابع جديد و ارائه لوايح لازم.
3 پیگیري لازم به منظور استیفاي حقوق سازمان و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مؤدیان .
4 مشاور و کارشناس براي مراجعين بخش خصوصي ، دولتي ، عمومي و شهرداري هاي اطراف و مراکز صنعتي و شرکتهاي اقماري به لحاظ رعايت اجراي ماده 8 قانون مديريت پسماند.
5 انجام ساير امور مشابه و دستوراتي که از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد.

نام شغل :کارپردازی
تعریف شغل :کارپردازی که زیرنظرمدیرامورمالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کاردانی
رشته تحصیلی:حسابداری
شرح مسئولیت:
1 اقدام به تهيه وسايل و لوازم مورد نياز کليه واحدها طبق درخواست هاي تأييد شده .
2 تحویل اجناس خریداري شده به مسئول انبار .
3 تنظيم اسناد هزينه لوازم و وسايل خريداري شده طبق مقررات و آيين نامه مالي.
4 انجام معاملات جزئی در مفاد آئین نامه مالی و رعایت ضوابط و دستورالعمل ها.
5 استعلام بها معاملات متوسط.
6 تنظیم صورتجلسه تحویلی.
7 تنظيم فهرست بها خريد هاي جزئي.
8 مأمور فروش معاملات جزء سازمان.
9 انجام ساير امور مشابه و دستوراتي که از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد .

نام شغل :بازرس
تعریف شغل :بازرس که مستقیما زیرنظرمدیرعامل فعالیت می کند.
سطح تحصیلات :کارشناسی
رشته تحصیلی:حقوق ،علوم اجتماعی، روانشناسی،علوم تربیتی
شرح مسئولیت:
1 تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع مدیرعامل از عملکرد واحدهای مختلف.
2 تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.
3 دریافت شکایات حضوری ومکتوب مردم(مراجعین) از واحدهاوکارکنان سازمان.
4 سی وتحقیق پیرامون صحت وسقم موضوع شکایات وپی گیری تا اخذنتیجه نهایی به منظورپاسخگویی به شاکی.

نام شغل:مسئول حقوق ودستمزد
تعریف شغل :مسئول حقوق ودستمزد که زیرنظرمدیرامورمالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری، مدیریت مالی
شرح مسئولیت:
1 دریافت برنامه و دستورکار از مدیریت مربوطه جهت مشخص نمودن امور محوله و تعیین اولویتها در انجام وظایف جاری.
2 بررسي و حصول اطمينان از انتقال اطلاعات احكام کارکنان تحت پوشش به سيستم حقوق و دستمزد.
3 اخذ و كنترل ليستهاي كسورات قابل اعمال درمحاسبات حقوق ماهيانه کارکنان تحت پوشش.
4 تغذيه اطلاعات كاركرد ماهيانه و ثبت در سيستم كامپيوتري حقوق و دستمزد.
5 اعمال نظارت بر محاسبات حقوق و دستمزد كاركنان کارکنان تحت پوشش.
6 اخذ ليست اوليه حقوق و دستمزد به تفكيك واحدها.
7 نظارت بر انجام محاسبات نهايي حقوق و دستمزد ماهيانه و تائيد ليستهاي محاسبات حقوق.
8 اخذ ليست/ ديسكت اطلاعات حقوق و دستمزد قابل پرداخت به تفكيك شعب بانك و كنترل صحت آن.
9 اخذ ليست/ ديسكت اطلاعات كسورات بيمه به تفكيك شعب بيمه اي و كنترل صحت آن.
10 اخذ ليست/ ديسكت اطلاعات كسورات ماليات به تفكيك حوزه ماليات و كنترل صحت آن.
11 چاپ فيش حقوق به تفكيك كارکنان تحت پوشش و واحدهاي محل خدمتي و كنترل صحت آن.
12 انجام محاسبات پرداخت معوق کارکنان براساس مدارك مثبته دريافتي و ارسال جهت پرداخت.
13 پاسخگویی سوالات کارکنان در مورد محاسبات حقوق و دستمزد و سایر مزایای متعلقه، کسورات، وام مساعده و ...
14 سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.

نام شغل:بایگانی
تعریف شغل :بایگان که زیرنظراموراداری فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کاردانی
رشته تحصیلی:کامپیوتر
شرح مسئولیت:
1 طراحی سیستم بایگانی و کارهاي دفتري، تشکیل پرونده هاي موضوعی وکد گذاري.
2 جمعآوري نامه ها وثبت آنها دردفتر ارسال مراسلات و بايگاني آنها در پروندههاي موضوعي.
3 پيدا کردن سوابق نامه ها و ارجاع آن به مسئولين مربوطه وکنترل و پيگيري نامه ها.
4 ثبت مشخصات نامه ها، نشريات وارده در دفتر و تحويل آنها واقدام به پست کردن نامه ها يا ارسال محمولات وامانات.
5 تحويل گرفتن انواع نامهها، مدارك و احکام وارده به سازمان.
6 کليه وظايف محوله در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع ميشود.

نام شغل :بودجه واعتبارات
تعریف شغل :مسئول بودجه واعتبارات که زیرنظرمدیرامورمالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری،بودجه،مدیریت مالی
شرح مسئولیت:
1 مطالعه و بررسی روش های تقلیل هزینه های سازمان با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده سازمان.
2 مطالعه و بررسی روش های بهبود بازده نیروها و منابع موجود سازمان و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط.
3 تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور پیشنهادات واحدهای سازمان و احتیاجات پیش بینی شده آتی.
4 نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائی های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.
5 برپایی و شرکت در اداره کلاس های توجیهی، کارآموزی و آموزش های ین خدمت کارکنان به منظور بالا بردن سطح قابلیت ها و مهارتهای آنان.
6 کلیه وظایف محوله درحدودوظایف ازطرف مافوق ارجاع می شود.

نام شغل :امورقراردادهاوپیمانها
تعریف شغل :امورقراردادهاوپیمانها که زیرنظرمدیرامورمالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری،حقوق،عمران
شرح مسئولیت:
1 واگذاری خدمات براساس بسته های خدمتی به بخش خصوصی و مبتنی برقانون مناقصه و آئین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و انجام برنامه کاهش تصدی گری در سطوح سازمان.
2 تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری.
3 کارشناسی و تنظیم کلیه قرار دادهای سازمان.
4 برگزاری کمیسیون معاملات در سازمان با شرکت اعضای کمیسیون.
5 نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد شرکتهای طرف قرار داد براساس چک لیست.
6 تعیین صلاحیت شرکتهای طرف قرارداد.
7 کمک به افزایش درآمد اختصاصی واحدها از طریق واگذاری های اجاری و مزایده و فروش اموال اسقاطی و کمک به صرفه جویی و کاهش هزینه های سازمان از طریق برگزاری مناقصه های عمومی و محدود و ترک تشریفات در معاملات سازمان.
8 تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه / مزایده
9 کلیه وظایف محوله درحدودوظایف ازطرف مافوق ارجاع می شود.

نام شغل : انباردار واموال
تعریف شغل انباردار واموال که زیرنظرمدیرامورمالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کاردانی
رشته تحصیلی:حسابداری
شرح مسئولیت:
1 حفظ و نگهداري اموال موجود در انبارهاي سازمان و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر.
2 اجراي کامل مقررات مالی و انبارداري در انبارهاي تحت سرپرستی.
3 اقدام به تحويل و تحول اثاثيه و اموال منقول.
4 رسیدگی به موجودي انبار و صورتبرداري از کالاهاي موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش.
5 کنترل اجناسوارده مطابق درخواست خريد کالا.
6 تحويل اجناس تقاضا شده براساس درخواست تأييد شده مقتاضي در قبال صدور حواله انبار و در صورت لزوم تنظيم برگ اموالي.
7 تهیه و نصب برچسب اموال.
8 ثبت سوابق خریدها و معاملات و تحویل اموال درکامپیوتر و ارائه گزارشات مربوط به مسئول مافوق.
9 کلیه وظایف محوله در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع میشود.

نام شغل : بودجه واعتبارات
تعریف شغل :مسئول بودجه واعتبارات که زیرنظرمدیرامورمالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حسابداری،بودجه،مدیریت مالی
شرح مسئولیت:
1 مطالعه و بررسی روش های تقلیل هزینه های سازمان با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده سازمان.
2 مطالعه و بررسی روش های بهبود بازده نیروها و منابع موجود سازمان و پیشنهاد آن به مقامات ذیربط.
3 تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان بر اساس سیاست ها و ضوابط بودجه کل کشور پیشنهادات واحدهای سازمان و احتیاجات پیش بینی شده آتی.
4 نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه راهنمائی های لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
5 برپایی و شرکت در اداره کلاس های توجیهی، کارآموزی و آموزش های ین خدمت کارکنان به منظور بالا بردن سطح قابلیت ها و مهارتهای آنان.
6 کلیه وظایف محوله درحدودوظایف ازطرف مافوق ارجاع می شود.

نام شغل : بهداشت حرفه ای وایمنی
تعریف شغل :بهداشت حرفه ای که زیرنظرمعاون اداری ومالی فعالیت می کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:بهداشت حرفه اي،بهداشت محيط
شرح مسئولیت:
1 تشکیل پرونده بهداشتی براي کلیه پرسنل شامل واکسیناسیون ، معاینات ، آزمایش هاي ادواري و غیره.
2 اقدام به تهيه و توزيع وسايل کمک هاي اوليه و مواد شوينده و گندزدا و نظارت براستفاده آنها در کليه واحدهاي سازمان.
3 نظارت مستمر بر پوشش و لوازم حفاظت فردي کارکنان .
4 برگزاري و تشکيل کلاس هاي توجيهي آموزش بهداشت فردي ، عمومي و ايمني در کار براي کارگران.
5 کنترل و نظارت برموارد ایمنی سازمان.
6 ثبت ضریب شدت سالانه حوادث در سازمان .
7 تعیین ضریب تکرار سالانه حوادث درسازمان.
8 الصاق پوسترهاي ايمني وبهداشتي درمحل هاي مناسب وتوزيع نشريات ايمني و بهداشتي.
9 آموزش امدادکمک هاي اولیه به کارگران .
10 انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد .

نام شغل : مسئول پسماندهاي ساختمانی
تعریف شغل :مسئول پسماندهاي ساختمانی که مستقیماً زیر نظر مدیر فنی و اجرایی فعالیت میکند.
سطح تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی:محيط زيست،بهداشت محيط
شرح مسئولیت:
1 نظارت بر عملکرد نيروهاي پسماندهاي ساختماني تحت سرپرستي و صدور دستورات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .
2 کنترل و نظارت بر جمع آوري پسماندهاي ساختماني و جلوگيري از تخليه غيرمجاز آنها.
3 کنترل و نظارت بر جمع آوري پسماندهاي ساختمانی و جلوگیري از تخلیه غیرمجاز آنها .
4 صدور مجوز تردد ماشین آلات حمل پسماندهاي ساختمانی.
5 ارائه پيشنهادات و طرح هاي قابل اجرا جهت بهبود عمليات مربوط به پسماندهاي ساختماني.
6 کنترل و نظارت بر ماشین آلات سنگین جایگاه دفن نخاله ها و تأیید صورت وضعیت کارکرد آن ها .
7 صدور مجوز خاکبرداري و تردد مسير.
8 بازدید و نظارت بر خاکبرداریها با حجم زیاد جهت برنامه ریزي و استفاده مجدد از آن
9 ثبت و رسیدگی به گزارشات ایستگاه ها در خصوص تخلیه غیر مجاز پسماند ها و غیره و ...
10 رسيدگي به تخلفات صورت گرفته اعمال و دريافت هزينه پاکسازي طبق تعرفه مصوب شوراي شهر.
11 رفع توقيف مدارك اخذ شده از رانندگان متخلف.
12 هماهنگی و نظارت بر عملکرد مأمورین انتظامی مستقر در ستاد ساماندهی پسماند ساختمانی
13 انجام ساير امور مشابه و دستوراتي که از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد .

نام شغل : مسئول کنترل حيوانات ناقل بیماری و ولگرد
تعریف شغل:مسئول کنترل حيوانات ناقل بيماري که مستقيماً زير نظر معاون فنی فعاليت ميکند .
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:حشره شناسی،جانور شناسی،بهداشت محیط
شرح مسئولیت:
1 ارائه آمار و گزارش اتلاف به ارگانهاي ذيربط.
2 نظارت بر عملکرد پيمانکار اتلاف.
3 هماهنگي با سازمان و ارگانهاي بهداشتي و زيست محيطي در ارتباط با کار اتلاف .
4 مطالعه و بررسی روش هاي مختلف اتلاف.
5 انجام ساير امور مشابه و دستوراتي که از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد.

نام شغل : مسئول مرکزدفن زباله ها
تعریف شغل :مسئول مرکز دفن بهداشتي پسماندها که زير نظر معاون فني فعاليت مي کند.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:بهداشت محيط،محيط زيست،عمران
شرح مسئولیت:
1 نظارت بر نحوه حفر ترانشه ها ، دفن و پوشش پسماندها در سايت هاي دفن .
2 کنترل کارکرد ماشين آلات دفن و رسيدگي و تأييد صورت وضعيت کارکرد ماشين آلات.
3 نظارت بر عمليات تفکيک زباله در جايگاه دفن .
4 نظارت بر سيستم جمع آوري و تصفيه شيرابه و استحصال گازهاي مضر از مرکز دفن.
5 نظارت بر عملکرد نیروهاي مستقر در جایگاه دفن و صدور دستورات و تعلیمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار.
6 انجام ساير امور مشابه و دستوراتي که از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد .

نام شغل: مسئول امور دفع،پردازش و بازيافت
تعریف شغل :مدير امور دفع،پردازش و بازيافت که مستقيماً زير نظرمعاون فنی فعاليت می کندومسئوليت کليه پرسنل در مجتمع دفن و پردازش وبازيافت به عهده وي مي باشد.
سطح تحصیلات : کارشناسی
رشته تحصیلی:بهداشت محیط،مدیریت،صنایع
شرح مسئولیت:
1 نظارت بر حسن انجام کليه امور واحدهاي تحت سرپرستي و صدور دستورات و تعليمات لازم و کوشش در رفع نواقص کار .
2 نظارت بر توليد کود کمپوست در کارخانه و نحوه بازيافت مواد.
3 کنترل و نظارت بر دفن مهندسي و بهداشتي پسماندها در جايگاه دفن .
4 جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و انعکاس آن به مديريت اجرايي.
5 ارائه پيشنهادات لازم و قابل اجرا به منظور بهبود مستمر فعاليت ها.
6 شناسايي مراکز توليد پسماند صنعتي و دعوت جهت عقد قرارداد با آن ها به منظور جمع آوري پسماندهاي صنعتي .
7 انجام ساير امور مشابه و دستوراتي که از طرف مافوق در حدود وظايف ارجاع مي گردد.

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها