سرمایه گذاری 100میلیارد ریالی بخش خصوصی درپروژه های سازمان مدیرت پسماند سبزوار


معاون اداری ومالی سازمان مدیریت پسماند از اعلام آمادگی 100میلیاردریالی سرمایه گذاربخش خصوصی برای سرمایه گذاری در پروژه های سازمان مدیریت پسماند سبزوارخبرداد.

پیام مدیرعامل سازمان پسماندبه مناسبت روز خبرنگار


پیام مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند سبزوار به مناسبت روز خبرنگار

اطلاعیه


ساماندهی نخاله ساختمانی شدت گرفت...

اتلاف سگهای ولگرد


همشهریان گرامی در صورت مشاهده سگهای ولگرد با شماره تلفن44221430سازمان پسماند وشماره09385351250پیمانکارستاداتلاف سگهای ولگرد تماس بگیرند.

شروع به کار شرکت های جدیدخدماتی سازمان


پس از برگزاری مناقصه خدمات شهری شرکتهای خدماتی نهایتا شرکت گلستان شرق سربداربرنده مناقصه منطقه دو و توحیدشهربا 204نفر نیروی انسانی وشرکت امین کوشای اسرار برنده مناقصه منطقه یک با239نفر نیرو از ابتدای مرداد ماه شروع به کار نمودند.

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

پیوندها