اتلاف سگهای ولگرد


همشهریان گرامی در صورت مشاهده سگهای ولگرد با شماره تلفن44221430سازمان پسماند وشماره09385351250پیمانکارستاداتلاف سگهای ولگرد تماس بگیرند.

شروع به کار شرکت های جدیدخدماتی سازمان


پس از برگزاری مناقصه خدمات شهری شرکتهای خدماتی نهایتا شرکت گلستان شرق سربداربرنده مناقصه منطقه دو و توحیدشهربا 204نفر نیروی انسانی وشرکت امین کوشای اسرار برنده مناقصه منطقه یک با239نفر نیرو از ابتدای مرداد ماه شروع به کار نمودند.

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها