برنامه های راهبردی

چشم انداز وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ درسازمان مدیربت پسماند
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ 50 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﯽ اﯾﺮان و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻫﺮﭼﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﯾﻦ اﻣﺎﻧـﺖ ﺑـﻪ آﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﮔﺮدﯾـﺪه ﮐـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰو ﯾﮑﯽ از ﺿﺮوریﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ 1383/2/20 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رﺳﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯿـﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻟﺰوم ﻫﻤﮑﺎری آﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده 22 ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﯿﺄت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در ﺗﺎرﯾﺦ 1384/5/10 ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾـﺰی، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ، ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺟﻤﻊ آوری، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﺟﺪا ﺳﺎزی، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﭘـﺮدازش و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﻫﻤ ﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ و ﺗﻔـﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ درشهرهای بزرگ، ﻣﺮاﮐﺰ اﺳـﺘﺎن ﻫـﺎ و ﮐﻼﻧـﺸﻬﺮﻫﺎ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺳـﺎل 1390و در ﺳـﺎﯾﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل1392 ﻫﻤﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی، ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮدد. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﻬﺘﺮی در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻄﻠـﺐ و ﺗﻔﻬـﯿﻢ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺎﺷـﺪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮداری سبزوار ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺣﺴﺎس ﻣـﯽ ﺷـﻮد . در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪه و ﺳـﻌﯽ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد اﻟﮕـﻮی ﻣﻨﺎﺳـﺐ و واﺣﺪی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ در ﮐﻼن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد . در اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ اﺻـﻮل ﭘـﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎ دی، ﻓﻨﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺘﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷـﺶ ﮔﺎﻧـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی داﺧﻠـﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و MIS ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، ﺗﻬﺪﯾﺪات، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﺣـﺚ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﻌﯿـﯿﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺗﺪوﯾﻦ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و روش ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻌ ﺮﻓـﯽ ﻧﻤـﻮد . ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن مديريت پسماند سبزوارﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.


ماجراي مردان جارو به دست(تاریخچه)
داستان از ۱۷ قرن پيش از ميلاد مسيح شروع مي‌شود. از زماني كه قوم آريايي مادها، اولين شهر ايران به نام هگمتانه را بنيان گذاشتند. شهري كه درباره‌اش مي‌گويند: هفت ديوار داشته كه هر كدام به رنگ يكي از سياره‌ها بوده است. اين شهر، پايتخت نخستين شاهنشاهي در ايران است.گزارش ما درباره اين شهر نيست، درباره نظافت شهر است. چيزي كه وقتي عقل و زندگي براي بشر پررنگ شد و انسان از زندگي سرگردان به زندگي شهري رسيد، برايش مهم و حياتي شد.چيزي كه شايد به خاطر تر و تميز‌بودن شهري كه الان در آن زندگي مي‌كنيم خيلي به چشممان نيايد و بگوييم خب بالاخره شهرداري هست و بايد شهر را تميز كند. ولي آيا تا به حال فكر كرده‌ايد آن زمان كه شهرداري نبوده و اصلا كلمه شهرداري هم اختراع(!) نشده بود، چطور شهرها تميز مي‌شده؟ اصلا همين شهر هگمتانه كه وصفش شد، چطور و توسط چه نيرويي تميز مي‌شد؟ با اغماض از اين كه ما نمي‌دانيم قبل از اين كه آدم‌ها شهرها را به وجود بياورند و ساكن آنها شوند چطور اطرافشان را تميز مي‌كردند يا اين كه آيا كساني اين كار را براي آنها انجام مي‌دادند يا نه، جالب ماجرا اينجاست حتي تاسيس بلديه‌ها برمي‌گردد به دوران قاجار. در اين گزارش به تاريخ تاسيس بلديه و نظام‌مندشدن نظافت شهري پرداخته‌ايم.اگر بدانيم تاريخ تاسيس بلديه ـ كه همان شهرداري‌هاي امروزي مي‌شوند ـ به ۱۰۰ سال قبل برمي‌گردد حتما برايمان سوال پيش مي‌آيد، ۲۰۰۰ سال قبلش كه هيچ بلديه‌اي وجود نداشت محل زندگي افراد چطور تميز مي‌شد.ناصر‌الدين شاه ـ سلطان صاحبقران ايران ـ چهارمين شاه از دودمان قاجار و تنها پادشاهي بوده كه خاطراتش را مكتوب كرده است.در قسمتي از خاطرات او كه مربوط به سال ۱۳۱۰ هجري قمري است، آمده است: «آن روزهايي كه بلديه نبود هركس موظف بود خود جلوي خانه و مغازه خود را پاكيزه نمايد.»در همان دوراني كه هگمتانه ساخته شد، حكومت، افرادي را به خدمت داشت كه براي تميز‌كردن محوطه كاخ‌ها و راه‌هاي اطراف استخدام شده بودند. اينها اكثرا برده‌هايي بودند كه در جنگ‌هاي مختلف به غنيمت گرفته مي‌شدند.به غير از آن، مردم عادي هم براي اين كه اطراف محل زندگي‌شان را تميز كنند خودشان دست به كار مي‌شدند. يعني خانم‌هاي خانه با جارو مقابل خانه و دم در ورودي را تميز مي‌كردند. اين كار را تمام شهر انجام مي‌دادند، حتي در مغازه‌ها. در آن زمان در واقع هر فردي نمادي از سوپورهاي امروزي بود.اوايل ۱۲۸۰ شمسي، مصادف با پايان عمر سلطنت ناصرالدين شاه براي انجام و اداره امور شهري، سازماني تاسيس شد به نام دايره احتسابيه. اين اداره از دو شعبه احتساب و تنظيف تشكيل شده بود كه هركدام با تقسيم وظايف ميان نايب، فراش و سوپور، كار مخصوص به خود را داشتند.محتسبين كه زير نظر حكومت و كلانتر شهر كار مي‌كردند، مي‌‌توانستند در مجازات متخلفان شهري و حتي دادوستد و فروش اجناس دخالت داشته باشند.قسمت نظافت اين اداره هم منحصر به نظافت شهر، حمل زباله و آبپاشي خيابان‌هاي خاكي شهر و ديگر نظافت‌ها بود. شعبه نظافت، جمعي سقا براي آبپاشي در اختيار داشت و با استفاده از صد رأس الاغ و قاطر كار حمل زباله‌ها را انجام مي‌داد.سقاها با مشك‌هاي آب در شهر مي‌چرخيدند و روي زمين را آبپاشي مي‌كردند تا مردم و رهگذران از گرد و خاك خيابان‌هاي شهر در امان باشند. ناصرالدين شاه در حكمي اعلام كرده بود: «به عموم كدخدايان محلات دارالخلافه باهره و صاحب منصبان اداره پليس قدغن مي‌شود كه بر حسب امر قدر قدرت ملوكانه موافق ترتيبات وزارت حاليه دارالخلافه بايد همگي مراقب تنظيف محلات راجع به خود باشند، به اين معني كه هر نقطه خارج از عمل احتساب است، از قبيل خيابان‌هاي دولتي و ميدان‌ها و ساير نقاط معينه. آنچه راجع به اهل محل و صاحبان خانه‌ها و بازارهاست بايد موكدا بسپارند كه هر صاحبخانه درصدد تنظيف و پاكيزگي جلوي خانه خود برآيد و همچنين صاحبان دكاكين بايد جلوي دكاكين خود را پاكيزه و كثافات جلوي دكان خود را به خارج شهر حمل نمايند.سال ۱۲۷۵ كه ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضاي كرماني كشته شد، تقريبا زماني بود كه اداره احتسابيه به پايان خود نزديك مي‌شد.مظفرالدين شاه كه به تخت رياست نشست، 10 سال بعد از مرگ شاه شهيد! (ناصرالدين شاه) مجبور شد فرمان مشروطيت را سال 1285 شمسي قبول كند.بعد از اين اتفاق، به دليل مشكلات متعددي كه در اداره امور شهرها در زمينه‌هايي مانند بهداشت شهري، آبرساني و... وجود داشت، نمايندگان مجلس اول درصدد تدوين قانوني براي اداره امور شهرها برآمدند. همه اينها باعث شد اولين قانون شهرداري‌ها با عنوان قانون بلديه در ۱۹خرداد ۱۲۸۶ شمسي تصويب شود.اين قانون در ۱۰۸ ماده به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. هدف از تأسيس بلديه شهرداري در اين قانون؛ تأمين منافع شهرها و رفع نيازهاي شهرنشينان اعلام شد. يعني تمام امور مربوط به نظافت شهر به عهده بلديه گذاشته شده بود.تنها عوارضي كه اداره بلديه از مردم در اوايل كار خود مي‌گرفت، عوارضي بود كه از وسايل باركشي مانند اسب، قاطر، شتر و گاري كه وارد شهرها مي‌شدند به دست مي‌آورد.از اين طريق، هزينه و حقوق و مواجب رفتگران تأمين مي‌شد و چيزي اضافه نمي‌آمد كه به مصرف امور اساسي مثل خيابان‌سازي شهر برسد. اما بعدها در ارائه اين خدمات خلل ايجاد شد.عمده اين مشكلات به خاطر كمبود بودجه بود. سال ۱۳۰۹ شمسي، قانون ديگري با ضوابط جديد، متناسب با افزايش اعتبارات و امكانات مالي شهرداري‌ها تصويب شد و وزارت كشور، سرپرستي ادارات بلديه را به‌ عهده گرفت.پس از مدتي با گسترش شهرها و افزايش جمعيت، به تبع آن، افزايش تنوع نيازها و احتياجات شهروندان، وظايف و فعاليت شهرداري‌ها هم گسترش پيدا كرد و افراد بيشتري براي نظافت شهر به استخدام شهرداري‌ها درآمدند و اين‌گونه نظافت‌كردن شهر همچنان ادامه دارد!


هدف از تشکیل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
از مهمترین اولویت کاری سازمان تلاش در راستای کاهش تولید زباله در کنار تفکیک آن با آموزش و فرهنگ سازی و مشارکت شهروندان مهمترین اولویت کاری این سازمان است . رشد چشمگیر جمعیت ، مهاجرت های بی رویه و تغییر در الگوی مصرف باعث شده تولید زباله بطور گسترده ای افزایش پیدا کند که با توجه به موقعیت استراتژیک شهر سبزوار ، پاکیزگی و بهداشت شهر در اولویت برنامه های مدیریت شهری قرار گرفت ؛ در همین راستا شهردار محترم سبزوار نیز در ابتدای سال 90 در پی اصل تمرکز زدایی امورات اجرایی شهرداری و با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت ها ی موجود در شهر سبزوار و همچنین بر اساس اساسنامه سازمان فوق ، در صدد تشکیل و راه اندازی سازمان مدیریت پسماند با اهداف زیر شدند :
1- اجرای بهتر ماده 7 قانون مدیریت پسماند و تبصره ذیل آن.
2- اجرایی شدن ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند.
3- پیگیری تهیه ( طرح جامع مطالعات مدیریت پسماند شهر سبزوار ) و تصویب در کارگروه های شهرستانی و استانی و محلی.
4- ارائه خدمات در راستای رسالت و هدف سازمان و انجام وظایف مندرج در اساسنامه سازمان مدیریت پسماند.
5- کاهش تصدی گری شهرداری در زمینه انجام تفکیک،انتقال،بازیافت ودفن بهداشتی زباله.
6- کاهش مراجعات مکرر شهروندان در زمینه مشکلات مربوطه.
7- نظارت مستقیم و کنترل بیشتر سازمان بر عملکرد شرکت های خدماتی تحت پوشش جهت پاسخگویی و ارائه خدمات مطلوب تر و سریعتر به شهروندان.
8- اجازه تفکر بیشتر به مسئولین در زمینه برنامه ریزی برای پروژهای بزرگ شهری.
که این مهم در سال1391 تحقق یافت و سازمان مدیریت پسماند شهر سبزوار رسما" افتتاح و شروع به فعالیت در چارچوب اساسنامه و وظایف محوله در زمینه بهینه پسماند نمود.
وظايف سازمان
سازمان جهت نيل به فعاليت¬هاي فوق الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي¬ نمايد:
1- مديريت، نظارت، طراحي و برنامه ¬ريزي براي امور مربوط به توليد، ذخيره ¬سازي موقت جمع ¬آوري، حمل و نقل، بازيافت ، پردازش، دفع پسماندهاي عادي(از قبيل پسماندهاي خانگي، اداري، تجاري و عمراني با رويكرد تفكيك از مبدأ و تنظيف شهر).
تبصره: سازمان مي ¬تواند طبق تبصره ذيل ماده(7) قانون پسماندها با عقد قرارداد اجراي فعاليت¬هاي مديريت صنعتي و ويژه از قبيل پسماندهاي بيمارستاني، روغن¬هاي سوخته، باطري¬هاي مصرف شده، خودروهاي فرسوده و غيره انجام دهد.
2- تلاش در جهت بهينه سازي و كمينه سازي توليد پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي از طريق آموزش و اطلاع رساني و همكاري با بخش¬هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي، اداري و غيره.
3- پيگيري، پشتيباني و مشاركت فعال در فرآيند تدوين قوانين، ضوابط، دستورالعمل¬ها، سياست گذاريها و استاندارد سازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي.
4- مطالعه و پژوهش به منظور بهينه سازي روشهاي عملياتي انجام مطلوبتر فعاليت¬هاي سازمان.
5- تهيه و جمع ¬آوري اطلاعات و آمار مربوط به فرآيند پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي براي ايجاد بانك اطلاعاتي موضوع بند 2 ماده(6) آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند.
6- انعقاد قرارداد با شهرداري و مؤسسات وابسته و مناطق آن براي تقبل مسئوليت¬هاي مرتبط به فعاليت¬هاي سازمان و يا تقبل نظارت بر كار اماني يا پيماني مناطق شهرداري در امور مربوط.
7- شناسايي و تملك اراضي و املاك مورد نياز مديريت پسماند طبق قوانين و مقررات مربوطه.
8- احداث واحدها و كارخانجات بازيافت، پردازش، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرح¬ها و برنامه ¬هاي مصوب مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه ¬گذاري بخش خصوصي.
9- بازاريابي محصولات تهيه شده در مراكز زباله و كارخانجات مربوطه.
10- آموزش و ايجاد مراكز آموزشي و تشكيل دوره¬ هاي اختصاصي براي كاركنان شهرداري¬ها، سازمان، مؤسسات دولتي و خصوص به طرق مختلف اعم از مكاتبه ¬اي، حضوري، تهيه برنامه هاي تلويزيوني و سينمايي، تشكيل سمينار و غيره با رعايت مقررات موضوعه.
11- بررسي و اقدام جهت ايجاد دوره تحصيلات عادي در دانشگاه ¬ها براي تربيت تكنسين و كاردان و مهندس در ارتباط با مديريت پسماندها با رعايت مقررات مربوطه.
تبصره : چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي ¬باشد.
12- بستر سازي و پشتيباني لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري سازمان در فعاليت¬هاي خدماتي، تجاري، صنعتي، بازرگاني، پژوهشي، توليدي و فني مهندسي مرتبط.
13- عقد قرارداد با مشاوران و پيمانكاران و نظارت و كنترل بر فعاليت آنها در چارچوب وظايف سازمان.
14- ارائه خدمات مشاوره ¬اي و كارشناسي.
15- ايجاد همكاري و ارتباط مستمر با كارگروه¬هاي استاني به منظور انتقال مشكلات، ظرفيت¬¬ها، دانش و تجربيات، مطالعات و ساير اطلاعات مورد نياز كار گروه¬هاي مذكور.
16- ارسال طرح¬ها و پروژه¬ هاي مديريت پسماند براي تصويب كار گروه استاني.
17- پيگيري امر جرائم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضائيه مطابق شيوه نامه¬ هاي مربوطه.
18- پيگيري و اخذ تعرفه¬ هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق شيوه ¬نامه و دستورالعمل¬هاي مربوطه.
19- تهيه طرح¬هاي جامع و تفضيلي مديريت پسماند مطابق با ماده 4 آئين نامه اجرايي مديريت پسماند و برنامه راهبردي ارائه شده از سوي وزارت كشور.
20- تهيه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي.
21- شناسايي، تعيين و تملك محل دفع پسماندهاي عادي بر اساس مفاد ماده 12 قانون و مواد 7 و 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها.
22- كليه اهداف و وظايف سازمان بايستي در چارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383 و آئين نامه و دستورالعمل ¬هاي مربوطه و قانون شهرداري و ساير مقررات قانوني موضوعه صورت گيرد.
سرانه تولیدزباله
بررسی ها نشان می دهدکه میزان زباله تولیدی درتابستان بیشتر ازبهار وبهار بیشتر از زمستان است.سرانه زباله شهر سبزواربا توجه به جمعیت هرنفر650گرم در روز می باشد.لذا سبزوارازشهرهایی است که درحال حاضراز نظر تولیدزباله درسطح پایین می باشد که علت آن رابایستی درمسایل مختلف اقتصادی وفرهنگی مردم جستجوکردکه خودپژوهشی دیگر را می طلبد.ضمنا چگالی زباله درفصل زمستان بیشترازدوفصل تابستان وبهارمی باشدوعلت ان احتمالا وجودموادفسادپذیرکه دارای چگالی بالایی هستنددرزباله زمستانه می باشد وبطورکلی زباله شهرسبزواردانسیته پایینی می باشدوزباله ای حجیم رادراین شهرداراهستیم.وحدو26تن موادبازیافتی درزباله روزانه شهررا می توان تفکیک از مبدا نمود.
جمعیت شهرسبزوار
جمعیت شهر سبزوار در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۳۱۵۵۷ نفر بوده‌است که پس از مشهد و نیشابور سومین شهر استان خراسان رضوی و استان‌های سه‌گانه خراسان می‌باشد.[
مشخصات جغرافیایی محل دفن زباله سبزوار
منطقه موردنظردرجنوب روستای حارث آبادازاراضی روستای کیذوردرفاصله18.5کیلومتری سبزوارقرارداردونزدیکترین مرکزجمعیت به محل روستای حارث آباددرفاصله9.5کیلومتریمحل می باشد.همچنین فاصله محل ازجاده اصلی حدود2کیلومترمی باشد.مشخصات جغرافیایی محل موردنظر به شرح زیر می باشد:
فاصله تا نزدیکترین آبهای سطحی منطقه باتوجه به خشکسالی های پی درپی14کیلومتر(کال شور)می باشد.همچنین سطح آبهای زیرزمینی منطقه حدود93مترمی باشد.مساحت محل دفن 320هکتار،طول جغرافیایی آن57 35شرقی وعرض جغرافیایی آن36 00جنوبی میباشد.
عمر محل دفن زباله سبزوار
باتوجه به میزان زباله شهر120-150تن واحتساب حجم زباله 270مترمکعب وباتوجه به طول ترانشه هفتگی سال اول56مترمی باشد محل موردنظربرای دفن بهداشتی زباله در طول 50سال آینده درنظرگرفته شده است.
ماشین الات موردنیاز
جهت ساخت ترانشه ها وبا توجه به دج بودن خاک محل وهمچنین حجم ترانشه یک دستگاه بولدوزرD6یک دستگاه لودر ودو دستگاه کمپرسی مورد نیاز میباشد.
ایستگاه جمع اوری زباله
درزمینی به مساحت5هکتار(200*250) درفاصله3کیلومتری شهرسبزوارمحلی جهت تخلیه زباله از خودروهای حمل زباله وانتقال توسط3دستگاه سیمی تریلربه محل دفن پیش بینی گردیده است.که فاصله این مکان ازجاده اصلی250مترمی باشد.وجهت جابجایی زباله ها توسط بادمحل با دیوار چینی به ارتفاع3متر و1.5مترفنس محصور گردیده است.
کارخانه کمپوست
کارخانه کمپوست سبزواریک پروژه صنعتی بهداشتی است که ازاهمیت مطلوبی برخورداراست.سیستم کمپوست درنظرگرفته شده دراین کارخانه ازنوع هوازی می باشد.ظرفیت تولیدکارخانه کمپوست به میزان135تن درروز(دوشیفت کاری)درنظرگرفته شده است که درمرحله اول دریک شیفت فعالیت خواهدنمود.با توجه به بایربودن زمین های اطراف میتوان از درختان بومی جهت ایجادفضای سبز و منظره ای زیبا ایجاد کرد.
توضیح
شهرداری سبزوار ایستگاه انتقال وکارخانه کمپوست راجهت سرعت بخشیدن در عملیات آنهارا در یک مکان ایجاد نموده است.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ( ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ)
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﮏ ﻟﻐﺖ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﻫﺒﺮی ﺟﻨﮓ و آراﯾﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ . ﻋﻠﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و اﯾﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺟﻨﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺤﯿﺢ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد . ﺑه ﻋﺒ ﺎرﺗﯽ در ﺳﺎل 1950 ﻣـﯿﻼدی ﭘـﺲ از ﺟﻨـﮓ اﻫـﺪاف اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دوﻟﺖ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد رﻓﺎه، آﺳﺎﯾﺶ و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟـﺎی ﺟﻨـﮓ و ﮐﺸﻮرﮔـﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾـﻪ ﮔـﺬاری ﮔﺮدﯾـﺪ . در ﺳـﺎل 1955رﺳـﻤﺎً ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻋـﻼم ﮔﺮدﯾـﺪ . در دﻫـﻪ ﻫـﺎی 1960 و 1970 ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮔﺴﺘﺮش ﭼـﺸﻤﮕﯿﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی ﻣـﺆﺛﺮی ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮده و روش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦﺳﻠﯿﻘﻪ ای و اﻧﻔﺮادی ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺷﺪ . وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دﻫﻪ 1980 ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋـﺪم وﻗـﻮع ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﻧﻔـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺸﮑﻪ ای 80 دﻻر و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻌـﺎﻣﻼت ﻧﻔﺘـﯽ در اﮐﺜـﺮ ﺷـﺮﮐﺖ ﻫـﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﺎت و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐـﻢ ﻣـﺼﺮف ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻠـﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰیﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ از روﻧﻖ اﻓﺘﺎده و ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ آن ﺑـﺸﻮد . اﻣـﺎ ﻣﺠـﺪداً در دﻫﻪ ﻫﺎی 1990 و 2000 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺟﺮأت ﻣﯽ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺗﻤـﺎم سازمان ﻫـﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ از اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
«دﯾﻮدا» ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ را ﻫﻨـﺮ و دا ﻧﺶ ﺗﺪوﯾﻦ، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
1. دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ : ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣـﺮوزه روﯾـﺪادﻫﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﻫﻤـﻪ ﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤـﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪوده ﺗﺼﻮرات ﻣﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑـﺮای ﺑﻘـﺎی ﺧـﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧـﺪ از زاوﯾﻪ دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .
2. ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت : ﺗﻮﺳﻌﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﻣﺮوزه ﯾﮑـﯽ از اﺑﺰارﻫـﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎ از ﻣﺠـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨ ﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﺑـﺴﺘﺎﻧﮑﺎران، ﺷـﺮﮐﺎ، ﺳـﻬﺎم داران، ﮔـﺮوه ﻫـﺎی ذﯾﻨﻔﻊ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ، ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺰﯾـﺖ ﻫـﺎی رﻗـﺎﺑﺘﯽ دﺳـﺖ ﯾﺎﺑﻨـﺪ و ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد.
3. ﻣﻼﺣﻈﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ : ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و ﭘﺎﯾ ﺎن ﺟﻨﮓ ﺳﺮد، ﺷﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﯽ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن آن، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎ را دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻗـﺮار دﻫﺪ.
«ﻣﺎرک اﺳﺘﺎرﯾﮏ » 2 از داﻧﺸﮕﺎه «ﺟﻮرج واﺷﻨﮕﺘﻦ » ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﻧﺎﺑﻮدی و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻌﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از 3 ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻫﻤﯿﺖ ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﺑﯽ ﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـﻦ روش ﻋﻠﻤـﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را اذﻋﺎن دارد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ:
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه 3 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
1. ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻫﺎی سازمان، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﮐـﻪ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن را ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫـﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و اﻧﺘﺨﺎب اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎی ﺧـﺎص ﺟﻬـﺖ اداﻣـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ و از ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﺎرج ﺷﻮﻧﺪ، ﺷﯿﻮه ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑـﺎره ورود ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ، ادﻏﺎم ﯾﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ سازمان ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣـﺼﻮن ﻣﺎﻧـﺪن از ﺣﺮﮐﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﻗﯿﺐ و ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﺑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
2. اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی : ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳ ﺖ ﻫـﺎی اﺟـﺮای اﻫـﺪاف، اﯾﺠـﺎد اﻧﮕﯿـﺰش در ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه . اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺗـﺪوﯾﻦ ﺷـﺪه ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از رﻣﺰﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
3. ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی : ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺧﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾـﻞ ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻃﺒﯿﻌـﯽ دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﺷـﺪه و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ دارﻧـﺪ . در ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ 3 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد:
ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ
ـ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺮدا را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺴ ﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾـﺪ و ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ دﭼﺎر ﻧﺨﻮت و ﺗﮑﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺤﮑﻮم ﺑـﻪ ﻓﻨـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد . ﻟـﺬا ﻣﻮﻓـﻖ ﺗـﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روش ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪ و آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن مديريت پسماند شهرداري سبزوار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ:


اﻟﻒ – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﯾـﺪﮔﺎه ﮐﻨـﻮﻧﯽ درﺑـﺎره ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن رﯾـﺸﻪ در رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ «ﭘﯿﺘﺮ دراﮐﺮ » در دﻫﻪ 1970 اراﺋﻪ ﮐﺮد . «دراﮐﺮ» ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻃﺮح اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ «ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ ؟» ﻣﺘـﺮادف ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ «ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟» ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﺎﻟﺖ Mission Statement ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻘﺼﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ا ﺻﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﮔـﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ای روﺷﻦ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت را ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻻزم را ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮد . اﮔـﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ای ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺮده و ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ و اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺎ و اﻫﺪاف و ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﺷﺪه و ﭘﺪﯾﺪه ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ.
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی 9 ﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
1. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن : ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺸﺘﺮی در ﺣﻘﯿﻘﺖ اوﻟﯿﻦ ﺣﻠﻘـﻪ زﻧﺠﯿـﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده و تركيب زباله را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
2. ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت: ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و رﻓﺎﻫﯿﺎت و ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
3. ﺑﺎزارﻫﺎ: ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪی ﺑﺎزار ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﯽ ﯾﺎ درآﻣﺪی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣـﺸﺨﺺ ﺑﻮده و اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺎزار را در ﻧﻈﺮ دارد ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
4. ﻓﻦ آوری: ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﮑ ﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﻦ آوری در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ و اﻧﻄﺒﺎق و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﻣﻮر ﺟﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
5. ﺑﻘﺎء رﺷﺪ و ﺳﻮدآوری: آﯾﺎ اﻫﺪاف ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾـﺎ ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺷـ ﺪه و ﯾـﺎ ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ.
6. ﻓﻠﺴﻔﻪ: ﺑﺎورﻫﺎ، ارزشﻫﺎ، آرزوﻫﺎ و اﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺻﻞ سازمان ﭼﯿﺴﺖ؟
7. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز: سازمان دارای ﭼﻪ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ.
8. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات ﻣﺮدم: آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻄﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
9. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن: ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ (رﺳﺎﻟﺖ) ﺳﺎزﻣﺎن مديريت پسماند سبزوار
بازکاهی ،بازمصرف ،بازیافت
ﺳﺎزﻣﺎن مديريت پسماند ﺷـﻬﺮداری سبزوار در راﺳـﺘﺎی اﺳـﺘ ﺮاﺗﮋی ﻫـﺎ و ﭼـﺸﻢ اﻧـﺪاز ﺑﯿـﺴﺖ ﺳـﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮداری سبزوار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 5 ﺳﺎﻟﻪ آﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ و اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺻﻮﻟﯽ ﭘـﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋـﺎدی از ﻣـﻮاد ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﮐـﺮده اﺳـﺖ . در اﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻠﯿﻪ ﻣ ﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻢ از اﻧﺴﺎن، ﮔﯿﺎه، ﺣﯿﻮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آب، زﻣﯿﻦ و ﻫﻮا ذﯾﻨﻔﻊ ﺑﻮده و ﺑـﯽ ﺷـﮏ ﻣـﺸﺎرﮐﺖﻫﻤﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﻋﻢ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی در ﺟﻤـﻊ آوری و ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ اﻧﺠـﺎم وﻇﯿﻔـﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘـﺲ از اﯾﺠـ ﺎد و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺻـﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ﺗﻔﮑﯿـﮏ، ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮد ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ، ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﺮژی ﻧﺎﺷـﯽ از ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﺮﯾﺐ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎک و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮ ﺳﻄﺤﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﮔﺎزﻫـﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای و ﺗﺨ ﺮﯾﺐ ﻻﯾﻪ ازن و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه (ﻃﺒﯿﻌﺖ، زﻣﯿﻦ، آب و ﻫﻮا ) از ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺑـﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ رود اﻣـﺎ روش ﻫـﺎی دﻓﻊ ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻃﺒ ﯿﻌﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓـﺮق داﺷـﺘﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ آن اﺗﺨـﺎذ روش ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎی دﻓﻊ اﻣﺮوزه ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺑـﻪ ﺧـﻮد را ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿـﺸﺮﻓﺘﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد دارد، ﻣـﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ آﻧـﺎﻟﯿﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮔﺮدد . ﻟﺬا وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ روش ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺷـﻬﺮداری سبزوار از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮده و در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ رﺳـﯿﺪه اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺴﻤ ﺎﻧﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻓﻬﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐـﺮده و آﻣـﺎر و ارﻗـﺎم ﺟﻤـﻊ آوری و ﺑﺎزﯾﺎﻓـﺖ ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺷـﺎﯾﺎن ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﮐـﺮده اﺳﺖ. ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری دوﺳﺘﺪار ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت NGOﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی ﺑﻪ اﻫـﺪاف ﺳـﺎزﻣﺎن داﺷـﺘﻪ و اﯾـﻦ ﻫﻤﮑﺎری روز ﺑﻪ روز رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻼی ﮐﺜﯿﻒ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕـﺮ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰش ﻫﺎی اﻗﺘـﺼﺎدی ﺷـﺪه و اﯾﺠـﺎد اﺷـﺘﻐﺎل ﻧﯿـﺰ ﮐـﺮده اﺳـﺖ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ درﺧﺼﻮص ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ وﻓـﻮر ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ يارانه ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮدﮔﺮدان ﻋﻤﻞ ﮐـﺮده و ﺳـﻮدد ﻫﯽ ﻧﯿـﺰ دارد.
در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐـﻪ ((ﺷـﻐﻞ ﯾـﺎ ﮐـﺎر ﻣـﺎ ﭼﯿـﺴﺖ؟ )) ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن Vision Statement ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ((ﻣﺎ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻪ ﺷﻮﯾﻢ )) ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﯿﺎن آﯾﻨﺪه ﻣﻄﻠ ﻮب و اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺪف ﻫـﺎی ﺧـﺎص آن ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎن مديريت پسماند ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ( ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺳﺎزﻣﺎن) سازمان مديريت پسماند
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﺑﯽ ﺷﮏ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮی زﯾﺎد در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﺎﻧﺪاران داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﻣﺎ ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﺣـﺎد ﻣـﺮدم در ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺗﻼش ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ.
ﯾﮏ روش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪوال ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
1- ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪﯾﺮان را دﺧﺎﻟﺖ دﻫﯿم.
2- ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﯾﯿم.
4- از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﻮاﻫﯿم ﺷﺨﺼﺎً ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
5- ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘ ﻪای از ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﺆﺛﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان را در ﺑﺮﮔﯿﺮد.
6- ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ ﻻزم.
7- ﺟﻠﺴﻪای اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ.
ب- ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ: (External Factor Evaluation)
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔـﺬار ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺪف از ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮد و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮد ﻣ ﯽ ﺑﺎﺷﺪ. سازمانﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗـﺪوﯾﻦ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده و از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
1. ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
2. ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﻮﻟﻮژی (زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ)
3. ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، دوﻟﺘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
4. ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﻦآوری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
5. ﻧﯿﺮوﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﺗﻬﯿـﻪ ﮐـﺮده در ﺟﻠـﺴﺎت ﮔﺮوﻫـﯽ اﻣﺘﯿـﺎز ﺑﻨـﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ External Factor Evaluation Matrix) EFE)
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ، دوﻟﺘﯽ، ﻓﻦآوری و اﻃﻼﻋﺎت رﻗﺎﺑﺘﯽ را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
1. ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ
2. وزن دادن ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ (ﺿﺮﯾﺐ اﻫﻤﯿﺖ و اﺛﺮ ﮔﺬاری) ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻤﻊ وزنﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺷﻮد
3. اﻣﺘﯿﺎز دادن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ (1 اﻟﯽ 4)
4. ﺿﺮب ﮐﺮدن اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎ وزن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ و ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی آن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ (ﺟﻤﻊ ﻫﺮ ﺳﻄﺮ)
5. ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم اﻣﺘﯿﺎزات (ﺟﻤﻊ ﺳﺘﻮﻧﯽ) و ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ .
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن مديريت پسماند ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ردﯾﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺿﺮﯾﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﻤﺮه
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ: (Opportunities)
1 گروه وسيع ذينفعان 05/0 3 0/15
2 اﻧﺤﺼﺎری بودن بازار(شهرداري ها) 04/0 3 0/12
3 حمايت هاي قوانين و مقررات دولتي 05/0 1 05/0
4 بازار رو به رشد فروش محولات و خدمات 03/0 3 09/0
5 افزايش و رشد جايگاه سازمان درکشور 05/0 3 15/0
6 امكان اخذ وام هاي با بهره هاي بسيار كم 03/0 1 03/0
7 ايجاد اشتغال و كار آفريني 03/0 2 06/0
8 اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﻓﻦ آوری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ 05/0 3 15/0
9 تاثيرات ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 06/0 4 24/0
10 تاثيرات زيست محيطي فعاليت سازمان 06/0 3 18/0
11 اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﺠﺎد راهاﻧﺪازی آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻃﻊ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 05/0 4 20/0
جمع : 142
ردﯾﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺿﺮﯾﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﻤﺮه
1 ﺳﺨﺖ و زﯾﺎن آور ﺑﻮدن ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 04/0 1 04/0
2 لزوم ﻫﻤﮑﺎری و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻗﺒﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 06/0 3 18/0
3 مشكلات مربوط به فرهنگ سازي عمومي 06/0 3 18/0
4 ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 05/0 2 1/0
5 زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮ اﺻﻮﻟﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت 04/0 2 08/0
6 ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﺧﺎک، آب و ﻫﻮا) 05/0 2 1/0
7 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ 05/0 1 05/0
8 زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن راهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف 06/0 2 12/0
9 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 04/0 2 08/0
10 ﺿﻌﻒ در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ 05/0 2 1/0
جمع : 03/1
جمع كل : 45/2

ج ـ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ IFE
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ واﺣﺪﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ واﺣـﺪﻫﺎی ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، واﺣﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺤـﺚ ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف اﺳـﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن: ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن سازمانﻧﻘـﺸﯽ اﺳﺎﺳـﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮﺻ ﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺷﻐﻞ و واﺣﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ IFE
اﯾﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾـﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و ﺿـﻌﻒ واﺣـﺪﻫﺎی وﻇﯿﻔﻪ ای ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺪوﯾﻦ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و ارزﯾـﺎﺑﯽ رواﺑـﻂ ﺑـﯿﻦ واﺣـﺪﻫﺎ راه ﻫـﺎﯾﯽ اراﺋـﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
1. ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺳﺎزﻣﺎن (اﺑﺘﺪا ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ)
2. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮﯾﺒﯽ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮی ﺿﺮاﺋﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﻮد.
3. ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻣﺘﯿﺎز ﯾﮏ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺪﻫﯿﺪ (ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻧﻤﺮه ﺳﻪ و ﭼﻬﺎر و ﺑﺮای ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻧﻤﺮه ﯾﮏ و دو)
4. ﺿﺮاﺋﺐ را در ﻧﻤﺮات داده ﺷﺪه ﺿﺮب ﮐﺮده و ﺑﺼﻮرت ﺳﻄﺮی در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
5. ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﯾﯽ (ﺟﻤﻊ ﺳﺘﻮﻧﯽ) را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
در ادامه بعنوان مثال ماتريس عوامل داخلي سازمان مديريت پسماند تهيه و ارائه مي گردد .
ردﯾﻒ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﺿﺮﯾﺐ رﺗﺒﻪ ﻧﻤﺮه
نقاط قوت سازمان( Strengths ) :
1 روشن بودن اهداف سازمان و مرتبط بودن آن با اهداف اجتماعی 04/0 4 16/0
2 روحیه بالای همکاری پرسنل و کارکنان 04/0 3 12/0
3 امکانا

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها