اساسنامه

اساسنامه سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري سبزوار

فصل اول كليات :

ماده 1 ـ نام سازمان

« سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري ساوه» ميباشد كه اختصارا" در اين اساسنامه سازمان ناميده مي­شود.

ماده 2 : نوع سازمان

سازمان بر اساس ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزده ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و ماده 10 قانون مديريت پسماندها مصوب سال 83 تأسيس مي­گردد و وابسته به شهرداري سبزوار ميباشد كه داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و مطابق با مفاد اين اساسنامه و آئين نامه­ هاي مصوب اداره مي­شود.

ماده 3: موضوع فعاليت سازمان

1ـ اجراي برنامه­ هاي مديريت پسماندها در شهر بر اساس قانون مديريت پسماندها از قبيل برنامه ­ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به كاهش توليد، جمع­ آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل بازيافت، پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله پسماندهاي شهري ساختماني و عمراني.

2ـ ايجاد بانك اطلاعات و ارتقاء سطح فناوري در بخش­هاي نرم افزازي و سخت افزاري.

3ـ افزايش توان كارشناسي و مديريتي سازمان (شهرداري در زمينه مديريت پسماندها)

4ـ كاهش تصدي گري و بسترسازي لازم به منظور مشاركت هر چه بيشتر و جذب سرمايه­ هاي بخش خصوصي در زمينه­ فعاليت­هاي سازمان با رعايت مقررات مربوطه.

5ـ گسترش همكاري­هاي مردمي و افزايش آگاهي­هاي عمومي از طريق آموزش و اطلاع رساني

6ـ جلب رضايت شهروندان

7ـ حفظ پاگيزگي و نظافت محيط شهري

8ـ بهينه سازي و ارتقاء مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماندهاي عادي شامل توليد، ذخيره سازي موقت، جمع­ آوري، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع صحيح پسماندهاي جامد.

ماده 4 : وظايف سازمان

سازمان جهت نيل به فعاليت­هاي فوق الذكر با رعايت مقررات موضوعه اقدام به اجراي موضوعات ذيل مي­نمايد.

1ـ مديريت، نظارت، طراحي و برنامه ­ريزي براي امور مربوط به توليد، ذخيره ­سازي موقت جمع­آوري، حمل و نقل، بازيافت ، پردازش، دفع پسماندهاي عادي(از قبيل پسماندهاي خانگي، اداري، تجاري و عمراني با رويكرد تفكيك از مبدأ و تنظيف شهر)

تبصره: سازمان مي­تواند طبق تبصره ذيل ماده(7) قانون پسماندها با عقد قرارداد اجراي فعاليت­هاي مديريت صنعتي و ويژه از قبيل پسماندهاي بيمارستاني، روغن­هاي سوخته، باطري­هاي مصرف شده، خودروهاي فرسوده و غيره انجام دهد.

2ـ تلاش در جهت بهينه سازي و كمينه سازي توليد پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي از طريق آموزش و اطلاع رساني و همكاري با بخش­هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدماتي، اداري و غيره.

3ـ پيگيري، پشتيباني و مشاركت فعال در فرآيند تدوين قوانين، ضوابط، دستورالعمل­ها، سياست گذاريها و استاندارد سازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي.

4ـ مطالعه و پژوهش به منظور بهينه سازي روشهاي عملياتي انجام مطلوبتر فعاليت­هاي سازمان.

5ـ تهيه و جمع ­آوري اطلاعات و آمار مربوط به فرآيند پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي براي ايجاد بانك اطلاعاتي موضوع بند 2 ماده(6) آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند.

6ـ انعقاد قرارداد با شهرداري و مؤسسات وابسته و مناطق آن براي تقبل مسئوليت ­هاي مرتبط به فعاليت­هاي سازمان و يا تقبل نظارت بر كار اماني يا پيماني مناطق شهرداري در امور مربوط.

7ـ شناسايي و تملك اراضي و املاك مورد نياز مديريت پسماند طبق قوانين و مقررات مربوطه.

8ـ احداث واحدها و كارخانجات بازيافت، پردازش، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرح­ها و برنامه­ هاي مصوب مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه­ گذاري بخش خصوصي.

9ـ بازاريابي محصولات تهيه شده در مراكز زباله و كارخانجات مربوطه.

10ـ آموزش و ايجاد مراكز آموزشي و تشكيل دوره­ هاي اختصاصي براي كاركنان شهرداري­ها، سازمان، مؤسسات دولتي و خصوص به طرق مختلف اعم از مكاتبه­اي، حضوري، تهيه برنامه­ هاي تلويزيوني و سينمايي، تشكيل سمينار و غيره با رعايت مقررات موضوعه.

11ـ بررسي و اقدام جهت ايجاد دوره تحصيلات عادي در دانشگاه­ها براي تربيت تكنسين و كاردان و مهندس در ارتباط با مديريت پسماندها با رعايت مقررات مربوطه.

تبصره : چنانچه اجراي هر يك از بندهاي فوق الذكر نياز به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذيربط داشته باشد سازمان موظف به اخذ مجوزهاي مربوطه مي­باشد.

12ـ بستر سازي و پشتيباني لازم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي گري سازمان در فعاليت­هاي خدماتي، تجاري، صنعتي، بازرگاني، پژوهشي، توليدي و فني مهندسي مرتبط.

13ـ عقد قرارداد با مشاوران و پيمانكاران و نظارت و كنترل بر فعاليت آنها در چارچوب وظايف سازمان.

14ـ ارائه خدمات مشاوره­ اي و كارشناسي

15ـ ايجاد همكاري و ارتباط مستمر با كارگروه­ هاي استاني به منظور انتقال مشكلات، ظرفيت­­ها، دانش و تجربيات، مطالعات و ساير اطلاعات مورد نياز كار گروه ­هاي مذكور.

16ـ ارسال طرح­ها و پروژه­هاي مديريت پسماند براي تصويب كار گروه استاني.

17ـ پيگيري امر جرائم و تخلفات مديريت پسماندها و ضابطين قوه قضائيه مطابق شيوه نامه­هاي مربوطه.

18ـ پيگيري و اخذ تعرفه ­هاي بهاي خدمات مديريت پسماند مطابق شيوه ­نامه و دستورالعمل­ هاي مربوطه.

19ـ تهيه طرح­هاي جامع و تفضيلي مديريت پسماند مطابق با ماده 4 آئين نامه اجرايي مديريت پسماند و برنامه راهبردي ارائه شده از سوي وزارت كشور.

20ـ تهيه برنامه راهبردي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي.

21ـ شناسايي، تعيين و تملك محل دفع پسماندهاي عادي بر اساس مفاد ماده 12 قانون و مواد 7 و 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها.

22ـ كليه اهداف و وظايف سازمان بايستي در چارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب سال 1383 و آئين نامه و دستورالعمل­هاي مربوطه و قانون شهرداري و ساير مقررات قانوني موضوعه صورت گيرد.

ماده 5 : مركز سازمان و حدود عمليات آن

مركز سازمان شهر سبزوارو محدوده عمل آن محدوده و حريم شهر سبزوارمي­باشد.

ماده 6 : مدت فعاليت سازمان

مدت فعاليت سازمان از تاريخ تأسيس نامحدود است.

فصل دوم : سرمايه و منابع درآمد سازمان

ماده 7 : سرمايه

الف)سرمايه نقدي سازمان : عبارتست از مبلغ پانصدميليون ريال وجه نقد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري سبزواربه حساب بانکی سازمان نزد بانک ملی ایران شعبه سبزوارواریزخواهدشد.سرمایه غیرنقدی سازمان عبارت است از اموال منقول وغیرمنقول اعم ازماشین آلات وزمین وساختمان وتاسیسات قابل استفاده می باشدکه از طرف شهرداری بارعایت مقررات و آئين نامه مالي شهرداري هامصوب46/4/12بااصلاحات بعدی ان و بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري كه به تاييد شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر ميرسد با رعايت ساير مقررات موضوعه در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.

كل سرمايه متعلق به شهرداري سبزوار است و قابل انتقال به غير نمي­باشد.

تبصره1ـ زمان اجراي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين اساسنامه خواهد بود.

تبصره2ـ در صورت انحلال سازمان كليه دارائي­ها اعم از منقول و غير منقول و مطالبات و ديون و تعهدات به شهرداري سبزوار منتقل مي­گردد.

تبصره 3ـ انتقال و واگذاري اموال سازمان تابع آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان در نهايت قانون شهرداري است.

ب) منابع در آمد سازمان :

سازمان مي­تواند جهت تأمين هزينه­ها و تقويت بنيه مالي خود از طريق زير با رعايت مقررات موضوعه كسب درآمد نمايد.

1ـ درآمد حاصل از ارائه خدمات مشاوره­اي و كارشناسي و فني در قالب تهيه طرح و پيشنهاد و اجرا در زمينه اهداف و وظايف سازمان براي مراجعين بخش خصوصي و دولتي و عمومي و شهرداري­ها.

2ـ دريافت كمك از شهرداري و دولت و سازمان شهرداري­ها و دهياري­هاي كشور.

3ـ مبالغ دريافتي از صندوق ملي محيط زيست حاصل از اخذ نيم در هزار ارزش كالا از توليدكنندگان و واردكنندگان اقلام مشروح در ماده 12 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها.

4ـ درامد حاصل از اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند، بر اساس ماده 8 قانون مديريت پسماندها.

5ـ درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات، وسائط نقليه، تجهيزات، ابنيه و مستحدثات به سازمان­ها و مؤسسات دولتي عمومي و خصوصي.

6ـ درآمد حاصل از فروش مواد قابل استفاده مواد زائد از جمله آهن آلات، كاغذهاي باطله، پلاستيك، شيشه و غيره.

7ـ درآمد حاصل از بهاي خدماتي كه سازمان به شهرداري، مناطق شهرداري ساير مديريت­هاي شهرداري و بخش­هاي خصوصي و دولتي در قالب انعقاد قرارداد و در چارچوب اهداف و وظايف قانوني سازمان ارائه مي­دهد.

8 ـ درآمد حاصل از بهاي خدماتي كه سازمان به شهرداري، مناطق شهرداري، ساير مديريت­هاي شهرداري و بخش­هاي خصوصي و دولتي در قالب انعقاد قرارداد و در چارچوب اهداف و وظايف قانوني سازمان ارائه مي­دهد.

9ـ درآمد حاصل از اخذ جرايم زيست محيطي موضوع ماده 16 الي 21 قانون مديريت پسماند.

10ـ درآمد حاصل از فروش انواع محصولات توليدي ناشي از بازيافت و تبديل پسماند در بازارهاي داخلي و خارجي.

11ـ درآمد حاصل از مشاركت و سرمايه­گذاري سازمان با اشخاص حقيقي و حقوقي و بانكها و مؤسات اعتباري داخلي و خارجي با رعايت مقررات مربوطه.

12ـ دريافت اعانات و هدايا با تصويب مصاديق آن مورد به مورد توسط شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر در قالب مقررات و ضوابط مربوطه.

13ـ كسب ساير درآمدهاي مرتبط با اهداف سازمان با تصويب شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر.

تبصره: كيفيت و نحوه تحويل زباله، ضايعات و مواد زائد كه از طريق مناطق شهرداري و سايرين تحويل سازمان مي­گردد. بر مبناي توافق جداگانه برابر مقررات مشخص و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

فصل سوم : اركان سازمان

ماده 8 : اركان سازمان عبارتند از :

الف : شوراي سازمان

ب: هيأت مديره

ج: بازرس

ماده 9 : شوراي سازمان كه منبعد در اين اساسنامه شورا ناميده ميشود مركب از 5 نفر مي­باشند:

1ـ شهردار سبزوار به عنوان رياست شورا

2ـ نماينده وزارت كشور

3ـ يكنفر كارشناس به انتخاب شوراي اسلامي شهر (از بين اعضاي شورا يا خارج از آن)

4ـ معاون خدمات شهري شهرداري

5ـ يك نفر كارشناس به پيشنهاد شهردار و تاييد وزارت كشور(ترجيحاً مديركل محيط زيست و يا جهاد كشاورزي)

تبصره1ـ نماينده و كارشناس موضوع بندهاي 2 و 3 و 5 بايستي از بين افراد ذيصلاح داراي مدرك كارشناسي و بالاتر و داراي تخصص و تجربه كافي در امور مربوطه به سازمان تعيين شوند.

تبصره2 ـ مدت عضويت اعضاي شوراي سازمان از تاريخ شروع بكار به شرط تداوم شرايط احراز 4 سال خواهد بود.

ماده 10 : تشكيل جلسات شورا و نحوه اتخاذ تصميم

جلسات شورا بطور عادي سالي دو بار يكي در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ بودجه و ديگري در دي ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام ساير وظايف به دعوت رئيس شورا در محل سازمان تشكيل مي­شود.

تبصره 1ـ جلسات شورا خارج از موارد مذكور در اين ماده بنا به تقاضاي مديرعامل و يا رئيس هيأت مديره و يا بازرس و يا دو نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره 2ـ دستور جلسات شورا را رئيس شورا بر اساس پيشنهادات واصله تعيين مينمايد.

تبصره 3ـ دعوت از شوراي سازمان با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و اعلام موضوع دستور جلسه بايد حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط رئيس شورا به عمل آيد.

تبصره4ـ جلسات شورا با حضور كليه اعضاء رسميت مي­يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهمرنرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف 15 روز آينده خواهد بود، با حضور حداقل سه نفر كه يكي از سه نفر رئيس شورا باشد تشكيل خواهد گرديد.

تبصره 5 ـ تصميمات شورا به اتفاق آراء و يا با اكثريت سه رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يكي از آن سه نفر باشد. نظرات و دلايل مخالفين ميبايستي كتباً و مستدلاً در صورتجلسه قيد شود و متن آن نيز در دفتر مخصوصي (كه توسط شورا برگ شماري و نخ كشي و مهر سربي شده و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء اعضاء رسيده است)درج شود.

وظايف و اختيارات شوراي سازمان

ماده 11 : وظايف شورا به شرح زير مي­باشد:

1ـ استماع گزارش سالانه هيأت مديره و بازرس راجع به امور سازمان و تصويب آن.

2ـ بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان بر اساس گزارش هيأت مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آنها.

3ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي­هاي كلي براي فعاليت­هاي سال آتي و برنامه­هاي ميان مدت و دراز مدت سازمان.

4ـ بررسي و تصويب بودجه متمم و اصلاح و تفريغ بودجه، مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصويب به شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن جهت تصويب ارسال خواهد شد.

تبصره : شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت بودجه، متم، اصلاح و تفريغ بودجه را بررسي و تصويب خواهد كرد.

5ـ بررسي و تاييد تشكيلات اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن كه توسط هيأت مديره تهيه و پيشنهاد مي­گردد و اجراي آن پس از اعمال مفاد ماده 54 قانون شهرداري و اخذ مصوبه وزارت كشور.

تبصره : با شروع به كار سازمان چنانچه در شهرداري براي انجام وظايف سازمان پست­هاي مصوب وجود داشته باشد، پست­هاي مذكور و شاغلين آن تحت مديريت سازمان قرار گرفته و از محل اعتبارات سازمان حقوق و مزاياي خود را دريافت خواهند كرد . بديهي است چنانچه براي سازمان تشكيلات تفصيلي جداگانه­اي براساس مقررات و ضوابط استخدامي شهرداري­هاي كشور تهيه شود. شاغلين پست­هاي مذكور در پست­هاي جديد تطبيق خواهند يافت.

6ـ بررسي و تصويب كليه آئين نامه­هاي داخلي و دستور العمل­ها و ضوابط پيشنهادي هيأت مديره و مديرعامل سازمان در حدود مقررات و قوانين و مفاد اين اساسنامه. (بجز آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان كه برابر مفاد بند 7 ماده 11 عمل خواهد شد.

7ـ آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان بر اساس قانون شهرداري و مفاد اساسنامه توسط هيأت مديره تهيه و به شوراي سازمان پيشنهاد مي­شود كه پس از تصويب شوراي سازمان و شوراي اسلامي شهر با تاييد وزارت كشور به اجرا در خواهد آمد.

تبصره ـ تا زمانيكه سازمان آئين نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آئين نامه مالي شهرداري­ها مصوب(12/4/46) و اصلاحيه­هاي بعدي آن با رعايت مفاد اساسنامه سازمان و رعايت ساير مقررات مرتبط ملاك عمل خواهد بود.

8ـ در اجراي سياست خودكفايي و در صورت سود دهي، سازمان هر سال پنج (5) الي ده (10) درصد سود ويژه خود را بابت استهلاك بدهي­هاي خود به شهرداري، به حساب شهرداري توديع نمايد.

9ـ اتخاذ تصميم در مورد ذخيره­هاي مالي سازمان پس از رسيدن به حدنصاب (يك پنجم) سرمايه به منظور استفاده فعال از ذخيره مذكور.

10ـ انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء انتخابي هيأت مديره و مديرعامل از ميان افراد معرفي شده توسط شهردار و همچنين تعيين ميزان حق الجلسه اعضاي شوراي سازمان طبق مقررات قانوني ذيربط و پيشنهاد آن به شوراي اسلامي شهر جهت تصويب ضمناً تعيين حق الجلسه اعضاي غير موظف هيأت مديره و نيز حقوق و مزاياي اعضاي موظف هيأت مديره وفق مقررات مربوطه(قانون نظام هماهنگ پرداخت و ساير قوانين و مقررات ذيربط)

تبصره ـ حداكثر ميزان حق الجلسه اعضاء غيرموظف، به ميزان يك چهلم حقوق و مزاياي مستمر مديرعامل براي هر جلسه خواهد بود.

11ـ انتخاب بازرس و معرفي وي از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات به وزارت كشور، جهت صدور حكم و تعيين حق الزحمه بازرس با رعايت مقررات مربوطه.

12ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل يا پيشنهاد دهندگان تشكيل شورا در دستور جلسه قرار گرفته، وفق مفاد اساسنامه.

13ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور.

14ـ اصلاح و تجديدنظر نهايي در مواد اساسنامه، با رعايت مقررات مندرج در بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با وزارت كشور است. بديهي است شوراي سازمان نيز مي­تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر، اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را جهت تاييد به وزارت كشور پيشنهاد نمايد.

15ـ پيشنهاد انحلال سازمان پس از تصويب شوراي اسلامي شهر جهت تاييد به وزارت كشور.

تبصره ـ در صورتيكه سازمان كارآيي و بازدهي لازم را طبق مفاد اساسنامه نداشته باشد و يا موضوع ماده 7 و تبصره يك آن در زمان مقرر و با رعايت مقررات مربوط محقق نشده باش، وزارت كشور عندالاقتضاء پس از بررسي­هاي لازم و برابر مقررات نسبت به انحلال سازمان تصميم لازم اتخاذ خواهد نمود.

16ـ برقراري حقوق و مزاياي مديرعامل وفق مقررات موضوعه(قانون نظام هماهنگ پرداخت و ساير مقررات ذيربط)

17ـ اعضاي شوراي سازمان نمايندگان قانوني سرمايه سازمان بوده و بهمراه اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در حدود وظايف و اختياراتي كه در اين اساسنامه دارند، نسبت به سرمايه و اموال و دارائي سازمان امين محسوب مي­شوند.

18ـ تصويب قبول هدايا و اعانات و كمك­ها به نام سازمان با رعايت مقررات موضوعه.

19ـ تصميم گيري در مورد دعاوي از طريق مصالحه و يا ارجاع امر به مقامات ذيصلاح و تعيين داور با رعايت اصل 139 قانون اساسي و ساير مقررات موضوعه.

ماده 12: اعضاء هيأت مديره

اعضاء هيأت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل ميباشد كه عبارتند از :

1ـ معاونت خدمات شهري شهرداري كه سمت رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت.

2ـ دو نفر كارشناس آگاه به امور و مسائل سازمان از بين افرادي كه داراي حداقل تحصيلات ليسانس در رشته مربوطه بوده و همچنين داراي 5 سال تجربه عملي در امور مربوط به سازمان باشند با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي سازمان و با حكم رئيس شورا براي مدت 2 سال منصوب خواهند شد و تمديد انتخاب آنها براي دوره­هاي بعد با رعايت مقررات ذكر شده بلامانع است.

تبصره 1ـ يك نفر عضو علي البدل نيز با شرايط فوق با معرفي شهردار و تصويب شوراي سازمان انتخاب خواهد شد كه در صورت عزل، استعفاء حجر و فوت هر يك از اعضا (بند2) بجاي او انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره2ـ چنانچه هر يك زا اعضاء هيأت مديره در انجام وظايفي كه طبق مفاد اساسنامه عهده­دار ميباشند قصور ورزد شورا ميتواند با توجه به موارد ذيل پس از سؤال نسبت به عزل وي اقدام كند.

1ـ چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيأت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي­نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر تا 15 روز بعد از دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيأت مديره شود، بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.

2ـ چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از اعضاء هيأت مديره سازمان اعتراضي داشته باشند ميبايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا ميبايستي بر اساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي، جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود. رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضو هيأت مديره كه مورد سؤال قرار گرفته ابلاغ نمايد. فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين ميشود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيأت مديره (فرد مورد سؤال واقع شده) رأي عدم اعتماد دهد، بلافاصله از سمت خود عزل ميشود.

تبصره ـ چنانچه عضو عزل شده هيأت مديره، رئيس هيأت مديره باشد كه ضمناً معاونت خدمات شهري شهرداري را عهده دار مي­باشد. جلسه شورا با حضور بدون حق رأي وي، تشكيل خواهد شد در اينصورت تصميمات باتفاق آراء يا اكثريت 3 رأي موافق مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد چنانچه رأي بر عدم اعتماد باشد. رئيس هيأت مديره علاوه بر بركناري از رياست هيأت مديره با ذكر تخلفات به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري معرفي خواهد شد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي ديگر از معاونت­ها و يا مسئولين شهرداري با انتخاب رئيس شورا و با اطلاع شورا عهده دار وظايف مذكور در شورا و هيأت مديره خواهد شد صورتجلسه شورا مبني بر عزل رئيس هيأت مديره و رأي عدم اعتماد با ذكر دلائل و مستندات ميبايستي بلافاصله توسط رئيس شورا به وزارت كشور (اداره كل امور شهرداريها) ارسال گردد.

3ـ هر يك از اعضاء هيأت مديره موضوع بند 2 ماده 12 ميتواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برساند. رئيس شورا ميتواندبا استعفا مخالفت كند و عضو مذكر نيز ميتواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلان، استعفاء مجدد خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده و موضوع استعفاً را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند.

ماده 13: طرز تشكيل جلسات هيأت مديره

تشكيل جلسات هيأت مديره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت كتبي رئيس هيأت مديره خواهد بود كه از اعضاء اصلي بعمل مي­آيد.

تبصره 1ـ جلسات هيأت مديره حداقل هر هفته يك بار در روز و ساعت معين در محل سازمان تشكيل مي­شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره و با دعوت رئيس هيئت مديره تشكيل خواهد شد.

تبصره2ـ جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي­گردد و كليه مصوبات به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو (2) رأي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيأت مديره يكي از دو (2) نفر باشد و در صورتيكه هر يك از اعضاء رأي مخالف داشته باشد، بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايد . صورتجلسه هيأت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان امضاء و شماره گذاري و نخ كشي و مهر سربي شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد.

تبصره 3ـ موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است، نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين،مستعفي يا بركنار شده باشند در اينصورت جهت اطلاع اعضاي جديد از دلايل مخالفين ، نظريه مخالف مي‌بايستي در جلسه قرائت گردد.

تبصره 4ـ چنانچه هر يك از اعضاء انتخابي هيأت مديره، سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با غذر موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد و تشخيص اين امر با هيأت مديره و شوراي سازمان خواهد بود.

ماده 14 : مديرعامل چنانچه عضو هيأت مديره نباشد نيز موظف به حضور در كليه جلسات هيأت مديره است و ميتواند نظرات خود را نسبت به امور فني، مالي، اداري ابراز نمايد. ولي حق رأي ندارد چنانچه مديرعامل در معذوريت مرخصي و يا مأموريت باشد. در اينصورت جانشين وي كه برابر تبصره بند 11 ماده 23 اساسنامه تعيين شده است در جلسات بدون حق رأي حضور خواهد يافت.

ماده 15: اعضاي انتخابي هيأت مديره ممكن است با تشخيص شورا با رعايت مقررات مربوطه به طور تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئوليت اداره و سرپرستي يكي از واحدهاي اصلي و اساسي سازمان از طرف مدير عامل به عهده هر يك از آنها محول خواهد شد . اعضاي تمام وقت حق اشتغال به هيچ نوع كاري را در خارج از سازمان غير از كارهاي آموزشي آنهم با موافقت شورا نخواهند داشت .

ماده 16: هيچ يك از اعضاي هيأت مديره منفرداً مجاز به انجام اموري بنام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب هيأت مديره .

ماده 17 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره

هيأت مديره داراي اختيارات ذكر شده در اين اساسنامه و يا تفويض شده از طرف شورا براي اداره امور با توجه به موضوع اهداف سازمان مي‌‌باشد مگر در مواردي كه اخذ تصميم درباره آنها طبق اساسنامه در صلاحيت شورا و يا مدير عامل مي‌باشد.

هيأت مديره از جمله داراي وظايف اختيارات زير است :

1ـ اجراي برنامه‌ها و تصميمات و مصوبات شورا

2ـ بررسي بودجه و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه تسليمي مدير عامل سازمان براي پيشنهاد به شورا و اجراي آن بعد از تصويب

3ـ بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي تسليمي مدير عامل و پيشنهاد آن به شورا

4ـ پيشنهاد تشكيلات اداري سازمان و واحدهاي تابعه آن متناسب با نياز و حجم كار و درآمد و برنامه سالانه سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا

5ـ تهيه و تنظيم آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان و پيشنهاد آن به شورا و نظارت بر اجراي آن پس از تصويب شورا و تأييد وزارت كشور و نيز بررسي و پيشنهاد آئين نامه‌هاي داخلي و دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نياز سازمان پيشنهادي مدير عامل به شوراي سازمان و نظارت بر اجراي آن پس از تصويب

6ـ رسيدگي و تصويب معاملات در مواردي كه طبق آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان بعهده هيأت مديره است و نظارت بر اجراي آن

7ـ بررسي و پيشنهاد اخذ وام با تعيين نحوه هزينه و استهلاك آن به شورا

8ـ بررسي و تصويب كليه قراردادهايي كه با افراد حقيقي و حقوقي منعقد خواهد شد، با رعايت مقررات موضوعه و آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان

9ـ نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان و تنظيم درآمد و هزينه و نظارت در حسن اداره امور سازمان

10ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل

11ـ تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افراديكه به خدمت سازمان پذيرفته مي‌شوند، با رعايت مقررات مربوطه و پيشنهاد قبول هدايا و اعانات و كمك به نام سازمان

12ـ بررسي و اظهار نظر و اخذ تصميم در خصوص ساير پيشنهادات و اموري كه از طرف مديرعامل در قالب وظايف سازمان پيشنهاد مي‌گردد.

13ـ بررسي و پيشنهاد معاملات و سفارشهاي خريد خارجي به شورا

ماده 18: چنانچه اعضاي هيأت مديره در مورد تصميمات و مسائل مالي و حتي اداري سازمان اختلاف نظر داشته باشند ميبايستي مراتب را كتباً به شورا اعلام نموده و تصميمات شورا كه با رعايت مفاد اساسنامه اتخاذ مي‌شود نسبت به مسائل مربوط، نافذ مي‌باشد.

ماده 19: هيأت مديره در حدود مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع قضائي نماينده تام‌الاختيار سازمان بوده و داراي كليه اختيارات مندرج در مواد 62 و 63 قانون دادرسي و مدني با حق صلح و سازش با رعايت اصل 139 قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات خواهد بود.

ماده 20 : هيأت مديره ميتواند در حدود اساسنامه و آئين نامه‌هاي مربوطه قسمتي از اختيارات خود را با تصويب شورا با حفظ مسئوليت خود به مديرعامل تفويض خواهد نمود .

ماده 21 : غير از مدير عامل و اعضاي تمام وقت ( اعضاي موظف ) هيأ‌ت مديره كه از سازمان حقوق و مزاياي ماهانه دريافت خواهند كرد ، عضو علي البدل هيأت مديره در ازاي شركت در جلسات غير از حق الزحمه و يا حق الجلسه‌اي كه از طرف شوراي سازمان تعيين ميگردد وجهي دريافت نخواهند كرد . به هر حال به هر نفر بيش از شش جلسه در ماه حق الزحمه پرداخت نخواهد شد.

تبصره 1ـ حقوق و مزاياي آن دسته از كاركنان شهرداري كه به سازمان مأمور و يا منتقل مي‌شوند طبق مقررات مربوطه پرداخت خواهند شد.

تبصره 2ـ پرداخت هرگونه حقوق و مزايا غير از پاداش پايان سال به آن دسته از افرادي كه از شهرداري حقوق و مزاياي خود را دريافت مي‌نمايند ممنوع مي‌باشد.

ماده 22ـ مدير عامل

مدير عامل سازمان از افراد ذيصلاح كه علاوه بر داشتن مدرك تحصيلي حداقل ليسانس و داراي 5 سال سابقه اجرايي مرتبط و تجربيات كافي در امور و مسائل مربوط به سازمان باشد براي خدمت تمام وقت از بين اعضاء انتخابي ( اعم از اصلي يا علي البدل ) هيأت مديره و يا خارج از سازمان (مشروط به داشتن شرايط فوق الذكر ) با پيشنهاد شهردار و تصويب شورا براي مدت دو سال انتخاب و پس از تأييد وزارت كشور با حكم رئيس شورا منصوب ميگردد .

الف ـ مشخصات كامل مدير عامل مي‌بايستي همراه با فرم معرفينامه به وزارت كشور اعلام شود .

ب ـ تجديد انتخاب مديرعامل با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است .

تبصره ـ دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي‌پذيرد:

1ـ چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند ، ميبايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيأت مديره تسليم دارند و رئيس هيأت مديره ميبايستي موضوع را در اولين جلسه هيأت مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي‌شود مطرح نمايد ، مدير عامل پاسخ خواهد داد و در صورتيكه عضو معترض قانع نشده باشد سوال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت در اين صورت و همچنين در صورتيكه هر يك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند ، رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي و همچنين براساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود .

رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مدير عامل ابلاغ نمايد، مدير عامل مكلف است در جلسه عادي و يا فوق‌العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي‌شود حضور بهمرسانده و پاسخ ارائه نمايد و چنانچه شورا به مديرعامل رأي عدم اعتماد دهد ، مدير عامل بلافاصله از سمت خود عزل ميشود.

2ـ در موارد تعليق طبق مقررات قانوني .

3ـ خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است .

4ـ چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوطه به انتخاب مديرعامل باشد .

5ـ استعفاء يا فوت يا حجر.

تبصره 1ـ در صورت تعليق ، فوت ، استعفاء حجر ، خاتمه خدمت و يا بركناري مديرعامل ، حسب اعلام هيأت مديره يكي از مديران يا مسئولين سازمان با انتخاب رئيس شوراي سازمان وظايف مدير عامل را حداكثر به مدت يك ماه عهده دار خواهد شد .

تبصره 2 ـ مدير عامل مي‌تواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع شورا برساند شورا ميتواند با استعفاء مخالف كند و مديرعامل نيز مي‌تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلامي ، استعفاء خود را با درج مهلت يك ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر قبل از اتمام مهلت 2 ماهه ، مديرعامل جديد را جهت انتخاب به شورا معرفي نمايد.

تبصره 3ـ مديرعامل خاتمه خدمت يافته ، موظف به تنظيم و امضاي صورتجلسه تحويل و تحول با مديرعامل و مسئول جديد مي‌باشد.

ماده 23 ـ وظايف و اختيارات مدير عامل

مدير عامل بالاترين مقام اداري و اجرايي سازمان است كه بر كليه واحدهاي تابعه سازمان سرپرستي و نظارت داشته و مسئول حسن اجراي امور و حفظ منافع و سرمايه و اموال و دارايي سازمان و اجراي مفاد اساسنامه و مصوبات شورا و هيأت مديره ميباشد و در مقابل اين دو مرجع مسئول خواهد بود .

مدير عامل از جمله داراي وظايف و اختيارات زير است :

1 ـ اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيأت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي انجام وظايف واحدهاي تابعه سازمان .

2ـ همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيلاتي ، آئين نامه مالي و معاملاتي و ساير آئين نامه‌هاي داخلي سازمان با پيشنهاد اصلاح و تغييرات درآن به هيأت مديره .

3ـ پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز سازمان براساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميزان حقوق و مزايا و پاداش پرسنل به هيأت مديره وفق مقررات و آئين نامه مالي و اداري و استخدامي سازمان .

4ـ نصب و عزل كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات براساس مقررات استخدامي سازمان و خلع يد و انعقاد قرارداد با اشخاصي كه مسئوليت امور اداري سازمان را بعهده دارند .

5ـ تهيه و تنظيم بودجه ، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه سالانه جهت تسليم به هيأت مديره .

6ـ تهيه تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيأت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان .

7ـ انجام كليه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهاي مالي و فني مصوب هيأت مديره با رعايت مقررات و آئين نامه‌هاي مالي و معاملاتي مصوب شورا و ساير مقررات مربوطه .

8ـ امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور ، قبول تعهد ظهر نويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري ، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد ، فروش ، اجاره ، استيجاري ، تغيير و تحول و تبديل فسخ قرارداد، رهن گذاشتن اموال منقول و غير منقول سازمان در برابر ديون ، اجراي اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي سازمان همراه با مهر سازمان براساس مقررات و مفاد اساسنامه .

تبصره ـ معاون اداري و مالي به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره و زير نظر مديرعامل با رعايت صرفه و صلاح سازمان و مقررات اين اساسنامه‌ و آئين‌نامه‌هاي مصوب ، انجام وظيفه نموده و بردرآمد و هزينه‌هاي سازمان نظارت مستقيم داشته و نسبت به تنظيم دفاتر قانوني براساس روش دفترداري دو طرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت مي‌نمايد مديرعامل و معاون اداري مالي ذيحساب مشترك ميباشند.

9ـ مدير عامل ضمن نظارت بر اجراي صحيح امور در واحدهاي تابعه مي‌بايستي در جهت سياست خودكفايي با استفاده از حداقل نيروي انساني صرفه و صلاح ، سازمان را مد نظر قرار داده و از هر گونه ضايعات و نارسائيها در امور مربوط به سازمان شديداً جلوگيري نمايد.

10ـ مدير عامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصويب هيأت مديره و به نمايندگي از سازمان اختيارات ماده 20 اين اساسنامه را خواهد داشت .

11ـ مدير عامل ميتواند با تصويب هيأت مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان ، بخشي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء ثابت هيأت مديره و معاون مالي و اداري سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيار رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان بعهده او خواهد بود .

تبصره ـ مدير عامل موظف است در مدت معذوريت يا مرخصي و يا مأموريت به ترتيب فوق جانشين معين كند .

12ـ مدير عامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورتهاي مالي و دارايي و ديون سازمان و ارائه آن به هيأت مديره ميباشد.

13ـ تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين بخشها و واحدهاي مختلف سازمان و نيز اتخاذ تصميمات انضباطي درباره مستخدمين براساس مقررات موضوعه .

14ـ امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهاي پيمانكار كه با آنها منعقد مي‌شود با ذكر كارهاي معين با زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام مي‌شود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي بعهده پيمانكار باشد، بديهي است سازمان مي‌تواند از خدمت كاركنان ديگر سازمانها كه برابر مقررات ميتوانند به سازمان مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده نمايد.

تبصره ـ در صورت لزوم استخدام پرسنل مورد نياز در قسمت كارگري به تعداد محدود و صرفاً براساس پستهاي مصوب سازماني پس از ارائه توجيهات لازم و كسب مجوز از وزارت كشور در چارچوب قوانين و مقررات مرتبط امكان پذير خواهد بود و استخدام مورد نياز در قسمت كارمندي نيز با توجه به ماده 10 قانون مديريت پسماندها و براساس پستهاي مصوب سازماني مشمول مقررات استخدامي شهرداريها و پس از كسب مجوزهاي مربوط در چارچوب قوانين مرتبط مي‌باشد . بديهي است تشكيلات پرسنلي و پستهاي سازمان تفصيلي اعم از كارمندي و كارگري مستلزم تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر و موافقت وزارت كشور خواهد بود .

15ـ مسئوليت اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در برابر سازمان علاوه بر مسئوليتهاي مصرح در اساسنامه مسئوليت وكيل در برابر موكل است .

16ـ نمايندگي سازمان در برابر ادارات ، موسسات دولتي خصوصي و مراجع انتظامي و قضايي .

17ـ تهيه و تنظيم هرگونه مقررات و دستورالعملهاي لازم براي پيشبرد امور سازمان.

ماده 24 ـ بازرس

شوراي سازمان يك شخص حقيقي با مدرك تحصيلي ليسانس و با حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط با امور سازمان را بعنوان بازرس براي مدت يكسال انتخاب و از طريق استانداري جهت صدور حكم به وزارت كشور معرفي نمايد. انتخاب مجدد براي دوره‌هاي بعد بلامانع مي‌باشد . در انتخاب بازرس رعايت ماده 147 قانون تجارت الزامي است.

ماده 25ـ وظايف بازرس

1ـ مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با قوانين و آئين نامه‌هاي مربوطه و تسليم گزارشات ماهانه به مديرعامل و رئيس هيأت مديره و در صورت لزوم به رئيس شوراي سازمان همراه با اظهارنظر صريح .

2ـ همكاري با حسابرسان منتخب شوراي اسلامي شهر و بازرسان اعزامي وزارت كشور .

تبصره 1ـ چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي، عملكرد مدير عامل را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شوراي سازمان منعكس مي‌نمايد .

رئيس شورا موظف است حداكثر به فاصله پانزده روز از دريافت نامه نسبت به تشكيل جلسه فوق‌العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از اينكه منجر به ابقاء و يا عزل مديرعامل شود بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد. بديهي است نظر واصله از وزارت كشور ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2 ـ مديرعامل و هريك از اعضاي هيأت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضيح شفاهي يا كتبي و يا هرگونه مدارك و اوراقي را كه بازرس سازمان و يا بازرسان وزارت كشور بخواهند بلافاصله در اختيار آنها بگذارند، بازرسي و مطالبه اسناد و مدارك بايد بنحوي انجام گيرد كه به امور جاري سازمان لطمه وارد نسازد.

3ـ رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان بمنظور حصول اطمينان از اينكه درآمد بطور صحيح وصول و هزينه‌ها با رعايت بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت .

4ـ چنانچه بازرس براي انجام وظايف خود رسيدگي به امور سازمان يا اسناد مالي و دفاتر سازمان را لازم بداند مي‌تواند با توجيه كافي براي انجام آنها از متخصصين مربوط و يا حسابرس منتخب شوراي اسلامي شهر در حد اعتبارات مصوب دعوت به همكاري نمايد.

5ـ گزارش هرگونه ابهام يا ايراد در امور جاري و عملياتي سازمان بطور كتبي به شوراي سازمان و اعلام مواردي كه نياز به طرح در شوراي سازمان ندارد به هيأت مديره و مديرعامل جهت اصلاح .

تبصره ـ ابهامات و نقائص مورد اشاره بازرس ميبايستي حداكثر ظرف مدت دو هفته و يا در اولين جلسه هيأت مديره مطرح و برابر مقررات رسيدگي شود و در غير اينصورت بازرس موظف به تسليم گزارش كتبي به رئيس شوراي سازمان ميباشد.

6ـ انجام ساير اموريكه به نحوي ممكن است به صورت موردي به بازرس محول شده باشد.

تبصره ـ بازرس حق مداخله در اجراي امور اداري و معاملاتي سازمان را ندارد ولي مي‌تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

7ـ تصميمات و اقدامات بازرس بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود، شورا و هيأت مديره سازمان در مواقع لزوم مي‌توانند بازرس را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائل با آنان تشكيل جلسه دهد.

ماده 26 : در صورت معذوريت ، فوت ، استعفاء ، حجر يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس جهت انجام وظيفه محوله شوراي سازمان بلافاصله وفق مقررات ماده 24 اقدام خواهد شد.

فصل چهارم : امور مالي سازمان

ماده 27: سال مالي سازمان اول فروردين ماه هر سال آغاز و تا پايان اسفندماه همان سال به اتمام ميرسد ولي سال مالي سازمان استثنائاً از تاريخ تأسيس تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود .

ماده 28 : هيأت مديره موظف است همه ساله ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان تفريغ بودجه سازمان را تهيه و يك نسخه از آن را همراه با گزارش عملكرد تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي به بازرس و ناظر قانوني تسليم نمايد.

تبصره ـ شوراي سازمان جهت رسيدگي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير صورتهاي مالي بايستي حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه هر سال به درخواست رئيس هيأت مديره از طرف رئيس شورا دعوت و تشكيل جلسه دهد و حداكثر تا آخر خردادماه شورا موظف است نظريه قطعي خود را براي تصويب شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد.

ماده 29 : برنامه كار و بودجه سال آتي سازمان بايد حداكثر تا اول دي ماه هر سال براي بررسي و تصويب هيأت مديره توسط مديرعامل ارائه و تا پانزدهم ديماه جهت تصويب نهايي به شوراي سازمان تسليم شود و شوراي سازمان رسيدگي به بودجه را حداكثر تا آخر دي ماه همان سال خاتمه خواهد داد و يك نسخه از آنرا براي تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال خواهند نمود.

تبصره ـ دوره عمل بودجه مصوب هر سال تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و هزينه‌هاي پرداخت نشده و تعهداتي كه تا آخر اسفندماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت خواهد بود .

ماده 30: كليه درآمدهاي سازمان در حسابي نزد بانك ملي شعبه مركزيسبزوارواريز خواهد شد با اين قصد كه برداشت از اين حساب صرفاً جهت واريز به حساب هزينه كه جداگانه نزد همين بانك يا شعبات آن به اطلاع شوراي سازمان افتتاح ميشود با صدور چك و امضاي مدير عامل و معاون اداري و مالي مقدور خواهد بود .

تبصره ـ افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانك ملي توسط دارندگان امضاء با تصويب هيأت مديره و معرفي رئيس هيأت مديره و با تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد بود .

ماده 31: هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود ويژه سازمان را تا رسيدن به يك دهم سرمايه ، ذخيره نمايد . تعيين ميزان ساير ذخاير مالي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي سازمان خواهد بود .

ماده 32 : كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل و مهر سازمان در غياب او به امضاي جانشنين وي كه با اطلاع هيأت مديره تعيين مي‌شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 33: دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت .

ماده 34 : تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و عملكرد هيأت مديره بمنزله مفاصا حساب مديران براي آن دوره مالي خواهد بود .

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده 35 : اعضاي شوراي سازمان و هيأت مديره و مدير عامل حق ندارند در معاملاتي كه با سازمان و يا به حساب سازمان صورت ميگيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم شركت نموده يا سهيم شوند و همچنين رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات الزامي است . ضمناً چنانچه در قوانين و مقررات موضوعه اختياراتي راجع به امور سازمان براي شوراي اسلامي شهر پيش بيني شده باشد مسئولين سازمان موظفند علاوه بر رعايت مفاد اساسنامه موافقت شوراي اسلامي شهر سبزوار را كسب و مجوز لازم را اخذ نمايند .

ماده 36 : چنانچه مواردي در اين اساسنامه پيش بيني نشده باشد براساس قانون شهرداري و ساير قوانين و مقررات جاري مربوطه با هماهنگي وزارت كشور عمل خواهد شد .

ماده 37 : كليه آگهي‌ها و اطلاعيه‌هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز درج خواهد گرديد.

ماده 38: اين اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و 38 ماده و 42 تبصره و 122 بند در 18 صفحه مستند به ماده 84 قانون شهرداري و بند پانزدهم ماده 71 قانون تشكيلات و

رهنمود رهبری

رهنمود رهبری

آخرین اخبار

پیوندها